تأثیر هشت هفته تمرین پلایومتریک بر توان بی‌هوازی، شاخص خستگی، قدرت انفجاری و چابکی کشتی‌گیران آزادکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناسی ‌ارشد فیزیولوژی ورزش و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان، ملکان. ایران

2 کارشناس ‌ارشد علوم ورزشی دانشکده فنی کشاورزی مراغه، مراغه. ایران

3 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه. ایران

چکیده

روش‌های مختلف تمرین جهت کسب آمادگی و نتایج درخشان در مسابقات مد نظر مربیان و ورزشکاران بوده ­است. با توجه به اهمیت تمرینات پلایومتریک در بهبود عملکرد ورزشکاران، هدف از اجرای این تحقیق بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک بر توان بی­هوازی، شاخص خستگی، قدرت انفجاری پاها و چابکی کشتی­گیران آزادکار 15 تا 17 ساله شهرستان ملکان بود. روش پژوهش نیمه­تجربی و جامعه آماری آن شامل 78 کشتی­گیر آزادکار 15 تا 17ساله شهرستان ملکان می‌باشد. بدین منظور 24 کشتی­گیر به­صورت تصادفی انتخاب و بر اساس شاخص خستگی حاصل از پیش­آزمون به‌صورت زوج­های همتا به دو گروه 12 نفره پلایومتریک و کنترل تقسیم شدند و پس از هشت هفته اجرای پروتکل تمرینی مجدداّ از هر دو گروه پس­آزمون گرفته ­شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های تی همبسته و تی مستقل در نرم‌افزار SPSS نسخه 19 انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد پس از هشت هفته تمرینات پلایومتریک در توان حداکثر، توان حداقل، میانگین توان قدرت انفجاری پاها و چابکی بین دو گروه اختلاف معناداری مشاهده می شود (05/0p≤). ولی در شاخص خستگی اختلاف معناداری وجود نداشت. به نظر می­رسد که کشتی­گیران جهت بالا بردن توان بی­هوازی، بهبود در شاخص خستگی، چابکی و قدرت انفجاری پاهای ورزشکاران از تمرینات پلایومتریک با تأکید بر رعایت ویژگی­های نمونه‌های تحقیق در برنامه­های جسمانی خود استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Eight weeks of plyometric training on anaerobic power, fatigue index, explosive strength and agility Freestyle wrestlers

نویسندگان [English]

  • Sajjad Mobaseri 1
  • Salman Jafari 2
  • Aref Habibi Maleki 3
1 MSC of Exercise physiology, Lecturer of Islamic Azad University, Malekan Branch. Malekan. Iran.
2 MSC of Sport Seiences, Faculty of Agriculture in charge of Maragheh, Maragheh, Iran
3 MSc Student of Physical Education, Urmia University, Urmia. Iran.
چکیده [English]

Training methods and different ways to prepare and brilliant results considered by coaches and athletes was in competitions, therefore Considering the importance of plyometric training in improving athletic performance, the purpose of this study was to the effect of Eight weeks of plyometric training on anaerobic power, fatigue index, explosive legs strength and agility Freestyle wrestlers city of Malekan was 15 to 17 years old. The method of study was semi-experimental and statically population of that 15 to 17 years old 78 freestyle wrestlers had formed the city of Malekan. Therefore, 24 wrestlers qualified for the random sample selection of the target population and based on the results of the fatigue tests matched pairs were divided into two groups of 12 plyometric and control and again after eight weeks of training protocols from both groups were tested. To analysis the data, t-test and paired t-test was performed using the software spss version 19.The findings showed that: after eight weeks of plyometric training, maximum power, power minimum, average power, explosive legs strength and agility was observed a significant difference between two groups (P≤0/05) but the fatigue index of were not significantly different. Conclusion: It seems that wrestlers to increase aerobic capacity, improve the fatigue index, increased explosive leg strength, improve agility and plyometric training with emphasis on respect for the athletes in the physical characteristics of the study sample use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plyometric training
  • Anaerobic power
  • fatigue index
  • explosive legs strength
  • Agility
  • freestyle wrestlers
اراضی، حمید. (1385). بررسی و مقایسۀ تأثیر تمرین‌های با وزنه و پلایومتریک بر سرعت دویدن و توان انفجاری ورزشکاران. نشریه حرکت، شماره 28 ،  صص 17-5.
2- بهدری، رضا. (1383). بررسی و مقایسه تأثیر تمرینات پلایومتریک و ترکیبی بر روی چابکی، پرش عمودی، توان بی­هوازی، سرعت و محیط دور ران بازیکنان بسکتبال 18 تا 21 سال. پایان­نامه کارشناسی­ارشد تربیت­بدنی، دانشگاه مازندران.
3- ترتیبیان، بختیار؛ حاجی زاده، بهزاد ؛ عباسی، اصغر. (1388). پاسخ مزمن حجم­ها و ظرفیت­های ریوی به کورتیزول سرم در کشتی­گیران جوان". نشریه علوم زیستی ورزشی، شماره1، صص 56-43.
4- تیفوری، اسماعیل.(1383). مقایس تأثیر روش تمرین پلایومتریک و قدرتی روی سرعت دریبل، سرعت دویدن و چابکی بازیکنان نخبه فوتبال آموزشگاه­های شهرستان سقز. پایان­نامه کارشناسی­ارشد تربیت­بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
5- جعفری، سلمان؛ اکبری، بهرام؛ شرقی، عاطفه.(1392). تأثیر یک دوره تمرینات منتخب فوتسال بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان پسر. سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، ص 274.
6- دانشمندی، حمزه. (1385). تأثیر تمرینات منتخب پلایومتریک بر توان بی‌هوازی ژیمیناستیک کاران پسر 13تا14 ساله. پیک نور. سال چهارم، شماره سوم، صص 69-63.
7- رستگار، علی اصغر. (1392). تأثیر سه روش تمرینی پلایومتریک بر قدرت انفجاری دست و پای  والیبالیست های پسر نوجوان. پایان­نامه کارشناسی­ارشد تربیت­بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.
8- رمضان­پور، محمدرضا؛ مقدم، امیر؛ علیزاده، مهدی. (1389). تأثیر تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری پاها، سرعت، چابکی و انعطاف­پذیری تکواندوکاران. فصل­نامه تحقیقات علوم ورزشی، شماره 1، صص 79-70.
9- رواسی، علی اصغر؛ گائینی، عباسعلی. (1393). تأثیر تمرین پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی بر چابکی کشتی­گیران آزادکار جوان شهرستان ایلام. نشریه علوم زیستی ورزشی، شماره 2 ، صص 204-191.
10- عالمی، محمدحسین. (1377). بررسی تأثیر تمرینات پلایومتریک بر روی چابکی بازیکنان جوان برتر بدمینتون کشور سنین 19-17 ساله. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
11- عبدی، احمد. (1383). مقایسه تمرینات دایره­ای با وزنه با پلایومتریک بر سرعت، چابکی و توان بی­هوازی تکواندوکاران. پایان­نامه کارشناسی­ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
12- قراخانلو، رضا؛ آقا علی نژاد، حمید؛ رستگار، مصیب؛ خازنی، علی. (1387). بررسی همبستگی بین آزمون میدانی رست و 300 یارد رفت و برگشت با آزمون وینگیت در اندازه گیری توان بی هوازی بازیکنان فوتسال. سال شانزدهم – شماره 4 پیاپی 44 ، صص 108-99.
13- کاشف، مجید. (1386)، سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی، چاپ اول، تهران، فرا تحلیل، 24.
14- کردی، محمد رضا. (1385). فیزیولوژی تمرینات پلایومتریک. تهران: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، ص 31.
15- کلوندی، فردین؛ توفیقی، اصغر؛ محمدزاده سلامت خالید. (1390). اثر تمرینات الاستیک، پلایومتریک و مقاومتی بر عملکرد بی هوازیوالیبالیست های نخبة استان کردستان. فیزیولوژی ورزشی، 3(12): صص26-13.
16- مبصری، سجاد. (1391). مقایسه تأثیر تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر توان بی هوازی و رکورد شناگران سرعتی نوجوان. پایان­نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه.
17- متجدد، رضا. (1383). تأثیر برنامه تمرینی منتخب پلایومتریک بر توان بی‌هوازی و رکورد شنای سرعت تیم جوانان مشهد. پایان­نامه کارشناسی­ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
18- نبی زاده، مصطفی. (1384). مقایسه تأثیر سه روش تمرین پرش عمقی پلایومتریک بر میزان پرش عمودی بازیکنان بسکتبال.  پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
19- نقیبی، مرتضی. (1386). بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک بر روی آمادگی‌های عمومی جسمانی دانش­آموزان پسر دبیرستان‌های اهواز. چکیده مقالات پنجمین همایش ملی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
20- نیریزی، لیدا. (1379). بررسی تأثیر تمرینات پلایومتریک بر توان هوازی بازیکنان بدمینتون بانوان باشگاه فولاد مبارکه. پایان­نامه‌ کارشناسی­ارشد، دانشکده‌ تربیت­بدنی دانشگاه تهران.
 
21- Bosco, C., Komi, P. V., Pulli, M., Pittera, C. and Montonev, H. (2006). Considerations of the training of elastic potential of human skeletal muscle. Volleyball Technology Journal, 1: 80-75.
22- Chimera N, Swanik K, Swanik C, Straub S. (2004). Effects of plyometric training on muscle-activation strategies and performance in female athletes. Journal of Athletic Training. 39(1):24-31.
23- Craig B. (2004). What is the Scientific Basis of Speed and Agility? Strength & Conditioning Journal; 26(3): 13-14.
24- Diallo O, Dore E, Duche P, Van Praagh E. (2001). Effects of plyometric training followed by a reduced training orogramme on physical performance in Pre-Pubescent soccer players. J Sports Med Phys Fitness; 41 (3): 342-8.
25- Faigen baum D, James E, William T, Nicholas A, Jie kang H, Jay H. (2007). Effects of a short-term plyometric and resistance training program on fitness performance in boys age 12 to 15 years. Journal of Sports Science and Medicine; 6: 519-525.
26- Filipa A, Byrnes R, Paterno M, Myer G, Hewett T. (2010). Neuromuscular training improves performance on the star excursion balance test in young female athletes. Journal of orthopedic & sports physical therapy. 40(9):551-558.
27- Hakkinen K, Pakarinen A, Kraemer WJ, Hakkinen A, Valkeinen H, Alen M. (2001). Selective muscle hypertrophy, changes in EMG and force, and serum hormones during strength training in older women. Journal of Applied Physiology; 91(2): pp: 569-80.
28- Kristian V, Mads B, Simon L. Muscle Adaptations to plyometric vs. (2008). Resistance Training In Untrained Young Men. Journal of Strength and Conditioning Research; 22: 6 1799-1810.
29- Luebbers P, Potteiger J, Hulver M, Thy fault J, Caper MJ, Lockwood RH. (2003). Effects of plyometric training and recovery on vertical jump performance and anaerobic power. J strength cond Res; 17(4): 704-9.
30- Luka B and Serbia N. (2002). The effect of the plyometric sport training model development of the vertical jump of volleyball players. Physical education and sport. 9:11-25.
31- Lyttle, A. D., Wilson, G. J. and Ostrowski, K. J. (2008). Enhancing performance: maximal power versus combined weights and plyometric training. Journal of Strength and Conditioning Research, 10: 179-173.
32- Maffiuletti N, Dugnani M, Folz E, Mauro F. (2009). Effect of combined electrostimulation and plyometric training on vertical jump height. Med Sci Sports Exerc. 34(10): 1638-1644.
33- Markovic G, Jukic I, Milanovic D. (2009). Effects of sprint and plyometric training on muscle function and athletic performance. Journal of Strength and Conditioning Research. 21(2): 543-549.
34- Markovic G. (2007). Does plyometric training improve vertical jump height? A meta-analytical review. Br J Sports Med; 41: 349-355.
35- Matavuly D. (2001). Effects of plyometric training on jumping performance in junior basketball players. J Sports Med Phys Fitness; 41: 2
36- Miller M G. (2006). The effects of a 6 – week plyometric training program on agility. Journal of Sports and Medicine. 5:459-465.
37- Miller MG, Herniman JJ, Ricard MD, Cheatham CC, Michael TJ. (2006). the effects of a 6-week plyometric training Program on agility. Journal of Sports Science & Medicine; 5 (3): 459-465.
38- Nickol g, Kathleen A, Stephan J. (2004). Effect of plyometric training on muscle activation strategies and performance in female athletes. Journal of Athletic Training. 39(1):24-31.
39- Perez J, Olmedillas H, Delgado S, Royo L, Vincent G, Ortiz A, Chavarren J, Calbet L. (2008). Effects of weight lifting training combined with plyometric exercise on physical fitness and knee extension velocity during kicking in football. Applied Physiology, Nutrition and Metabolism; 23: 501-510.
40- Potteiger J, lockwood R, Haub M, Dolezal B, Almuzaini K, Schroeder J. (1999). Muscle power and fiber characteristics following 8 weeks of plyometric training. The Journal of Strength & Conditioning Research; 13(3): 275-279.
41- Rahimi R, Behpour N. (2005). The effects of plyometric weight and plyometric-weight training on anaerobic power and muscular Strength. Physical Education and Sport; 3: 81-91.
42- Roopchand-Martin S, Lue-Chin P. (2010). Plyometric training improves power and agility in Jamaica´s national netball team. West Indian Medical journal; 59(2): 182-187.
43- Ronnestad B, kvamme N, Sunde A, Raatad T. (2008). Short-term effects of strength and plyometric training on sprint and jump performance in professional soccer players. J strength Cond Res; 22(3): 773-780.
44-Salonikidis K, Zafeiridis A. (2008). The effects of plyometric, tennis-drills, and combined training on reaction. Lateral and linear speed, power and strength in novice tennis players. J Strength Cond Res; 22 (1): 182-191.
45- Singh BAL B, Jeet Kaur P, Singh DA. (2011) Effects of a short term plyometric training program of agility in young basketball players. Brazilian Journal of Biomotricity. v. 5, n. 4, p. 271-278.
46- Soundara, rajan. (2010). Effects of plyometric training on the development the vertical jump in volleyball players. Journal of Physical Education and Sport, 28(3): 65-75.
47- Thomas K, French D, Hayes P. (2009). The effects of two plyometric training Techniques on muscular power and agility in youth soccer players. J Strength Cand Res; 23(1): 332-335.
48- Wang H, chiang L, Mu-yen Ch, wei-Hua H, Tzyy- yuong sh.(2006). “Effects of passive repeated plyometric training on specific kicking performance of elite Olympic Taekwondo players”. Institute of coaching science 2006; Congress - ASB 29th Annual Meeting July 31 - August 5, Cleveland, Ohio: p 68.