بررسی اثر تمرین قدرتی با فواصل استراحتی متفاوت بین ست‌ها، بر استقامت قدرتی در حرکت پرس‌سینه و پرس پا در نوبت‌های پیاپی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد، همدان، ایران

2 استادیار،گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آیت ا..العظمی بروجردی(ره)، لرستان، ایران.

چکیده

یکی از تغییرها و معیار­های نسبی تمرین که کمتر مورد توجه قرارگرفته و از فاکتور­های ضروری تمرین به‌ویژه هنگامی‌که هدف تمرین افزایش استقامت قدرتی باشد، استراحت بین ست­ها است. پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر 4 فاصله استراحتی متفاوت بر استقامت قدرتی در نوبت­های پیاپی با باری معادل 75%1RM  انجام شد. بدین منظور 16 ورزشکار جوان (سن 24/319/37±سال، قد 25/5178/38±سانتی‌متر، وزن 91/770/81± کیلوگرم) به شکل تصادفی انتخاب و برای اجرای تحقیق آماده شدند. همه آزمودنی­ها 9 جلسه تمرین پرس­سینه و پرس پا را بافاصله استراحتی 48 ساعت از یکدیگر انجام دادند. در جلسه اوّل یک­تکرار­بیشینه اندازه­گیری شد و از جلسه 2 تا 9 در هر جلسه چهار نوبت حرکت پرس­سینه و پرس پا با باری معادل 75%1RM  تا سرحد خستگی اجرا شد. در هر جلسه یکی از فواصل استراحتی 30، 90، 210، 270 ثانیه­ای بین نوبت­ها به‌طور تصادفی استفاده شد و تعداد نیز تکرار­ها ثبت گردید. از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بن­فرونی برای تجزیه‌وتحلیل استفاده شد.نتایج نشان داد میانگین تکرار­های حرکت پرس­سینه و پا در 4 فاصله استراحتی در مقایسه با (پیش­آزمون) ­کاهش معناداری یافت. همچنین توانایی حفظ تکرارها با فاصله استراحتی 270 ثانیه در مقایسه با فواصل استراحتی 30، 90، 210 ثانیه­ای به‌طور معناداری بیشتر بود.نتایج مؤید آن است که توانایی حفظ تکرارها به فاصله استراحتی بین ست­ها بستگی دارد، لذا به­منظور افزایش مقدار کار انجام‌شده و استقامت قدرتی، استفاده از فواصل استراحتی بین 210 الی 270 توصیه­ می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of strength training with different rest intervals between sets on the bench press and leg press strength, power moves in consecutive periods

نویسندگان [English]

 • Yazdan Foroutan 1
 • Naser Behpour 2
 • Saeid Daneshyar 3
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Asadabad Branch, Hamadan. Iran.
2 Assistant Professor Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Razi University, Kermanshah. Iran
3 Assistant professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Ayatollah Ozma Boroujerdi, Lorestan. Iran.
چکیده [English]

One of the variables and the relative criterion workout and are considered that less essential factor especially when the aim is to increase exercise strength endurance power, is resting between sets. This study aimed to evaluate the effects of 4 different rest intervals on of strength endurance in successive sets with a load equivalent to 75% 1RM was performed.For this purpose, 16 young athletes (ages 19.37 ± 3.24 years, height 178.38 ±5.25 cm, and weight 70.81 ±7.91 kg) were randomly selected and prepared to conduct research. All participants’ bench press and leg press with a distance of 9 sessions 48 hours of each other did the rest. one repetition maximum was measured at the first meeting of the session from 2 to 9 per session, four bench press and leg press with a load equivalent to 75% 1RM exhausting run. In each one of-second rest intervals between sets 30, 90, 210, 270 randomly repeated use and the number was recorded. ANOVA test and post hoc Bonferroni test was used for analysis. The results showed that the average bench press repetitions and feet are resting in the fourth compared to the (pre-test) showed a significant decrease. As well as the ability to repeat with rest intervals of 270 seconds compared to 30, 90, 210 second rest intervals was significantly higher. The results confirm that the sustainability of repetitions depends on the distance rest between sets, so in order to increase the amount of work and endurance power, the use of rest intervals between 210 to 270 is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Recovery number of repetitions
 • consecutive sets
 • men athlete
 1. باچل توماس، بارنی گروز.(1384).تمرین با وزنه:مراحل موفقیت .ترجمه حمید أراضی.چاپ اول. تهران.انتشارات سازمان تربیت بدنی.
 2. بومپا تئودورا.(1382).زمانبندی و طراحی تمرین قدرتی در ورزش. مترجمان حمید رجبی و همکاران،چاپ اول.انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی.
 3. لورینگ ب رول، یوهان ت شیفرد. )1381(.سازگاری عضلانی در تمرین و فعالیت های بدنی. ترجمه دکتر رضا قرخانلو، احمد آزاد.چاپ اول، تهران، انتشارات امید دانش.
 4. پرنو عبد الحسین، همکاران .(1389) .خستگی و فعالیت های بدنی.چاپ اول.تهران.انتشارات آوای ظهور.
 5. AndersonT, And Kearney JT. (1992).EffectsOf Three Resistance Training Programs on Muscular Strength and Absolute and Relative Endurance. Research ExerciseSport.53 (1):1-7.
 6. BrzuckiM. (1993).Strength Testing-Predicting a Max from Reps-To-Fatigue. OurOf Physiology. Educe ResAnd Danc.68:88-90.
 7. DeSalles BF, SimaoR,Miranda F,Novaes JDA S, Lemos A, Willardson JM.(2009).Rest Interval Between Sets In Strength Training .Sports Med.39(9):765-77.
 8. Gurjão, A.L., Gobbi, L.T., Carneiro, N.H., Gonçalves, R., Ferreira de Moura, R., Cyrino, E.S., Altimari, L.R. and Gobbi, S. (2012) Effect of strength training on rate of force development in older women. Research Quarterly for Exercise and Sport 83, 268- 275.
 9. Jambassi Filho, J.C., Gurjão, A.L.D., Ceccato, M., Gonçalves, R., Gallo, L.H. and Gobbi, S. (2012) Effects of different rest intervals between sets on muscle performance in the leg press exercise in untrained elderly women. Brazilian Journal of Sports Medicine 18, 224-228. (In Portuguese: English abstract).
 10. Jambassi Filho, J.C., Gurjão, A.L.D., Gonçalves, R., Barboza, B.H.V. and Gobbi, S. (2010) The effect of different recovery intervals between sets of strength training on muscular force in trained older women. Brazilian Journal of Sports Medicine 16, 113- 116. (In Portuguese: English abstract).
 11. José C. Jambassi Filho, Lilian T. B. Gobbi, André L. D. Gurjão, Raquel Gonçalves, Alexandre K. G. Prado  and Sebastião Gobbi. Effect of Different Rest Intervals, between Sets, on Muscle Performance during Leg Press Exercise, in Trained Older Women. Journal of Sports Science and Medicine (2013) 12, 138-143
 12. Jeffrey M, Willard son JM,&Burkett L N. (2008).The Effect Of Different Rest Intervals Between Sets On Volume Components And Strength Gains. Jour OF Strength andCon Res.22(1):146-152.
 13. Jeffrey M, WillardsonJM,PHDCSCS. (2008).A Brief Review: How Much Rest between Sets.Jour OF Strength andConditioning.Jun:30(3): Health Module Peg: 44.
 14. Jeffrey M, Willarrson and, Lee N, Burkett. (2006).The Effectof Rest Interval Length on the Sustainability of Squat and Bench Press Repetitions. Strength Cond Res.20 (2):400-403.
 15. Jeffrey M, Willarrson and, Lee N, Burkett. (2006).A Brief Review: Factors Effecting the Length of the Rest Interval between Resistance Exercise Sets. J Strength Cond Res. 20(2):978-984.
 16. KraemerWJBL, NobleMJ, ClarkBW , Culver.(1987).Physiologic Reponses To Heavy-Resistance Exercise With Very Short Rest Periods.Jour Sports Med.8(4):247-252.
 17. LarsonGD,AndJA Pottage. (1997).A Comparison of Three Different Rest Interval betweenMultipleSquatBouts. Jour OF Strength andCon Res.11 (2): 115-118.
 18. Machado, M., Koch, A.J., Willardson, J.M., Pereira, L.S., Cardoso, I.M., Motta, M.K. S., Pereira, R., Monteiro, A.N. (2011) Effect of varying rest intervals between sets of assistance exercises on creatine kinase and lactate dehydrogenase responses. Journal of Strength and Conditioning Research 25, 1339-1345.
 19. Miranda, H., Simão, R., Santos Vigário, P., De Salles, B.F., Pacheco, M.T.T. and Willardson, J.M. (2010) Exercise order interacts with rest interval during upper-body resistance exercise. Journal of Strength and Conditioning Research 24, 1573-1577.
 20. Miranda H, Fleck SJ, Simao R ,Barraeto AC, Danras EH, Novaes J.(2007).EffectOf Two Different Rest Period Length On The Number Of Repetitions Performed During Resistance Training. Jour r OF Strength andCon Res. Nov.21 (4):1032-6.
 21. Matuszak M, Fry LW, WeissTR, Ireland MM, McKnight.(2003).EffectOf Rest Interval Length On Repeated One-Repetition Maximum Back Squats. Jour OF Strength andCon Res.17:634-637.
 22. Oleg A, Thou, Jones R, GarethAnd Lee E, Brown.(2008).EffectsOf Rest Interval  On Strength Recovery In Youth And Old Women.Strength Cond Res.Nov:22(6):1876-1881.
 23. Richmond SR, And, NP Godard.(2004).The Effects Of Varied Rest Periods Between Sets To Failure Using The Bench Press In Recreationally Trained Men. Jour OF Strength andCon Res.18 (4), 846-849.
 24.  Robbins, D.W., Marshall, P.W. and McEwen, M. (2012) The effect of training volume on lower body strength. Journal of Strength and Conditioning Research 26, 34-39.
 25. Rostameyan Ali Reza, Jamalodin Alvani, Bahman Tarverdi Zade(2015). Comparison of different rest intervals between resistance training sets on motor and physical variables and body composition in active men. Intl. Res. J. Appl. Basic. Sci. Vol., 9 (3), 270-273.
 26. Stone WJ, And SP, Coulter. (1994).Strength /Endurance Effects from Three Resistance –Training Protocols with Women. Jour OF Strength andCon Res.8 (4): 231-234.
 27. Simao R, Farinatti PTR, Polite MD, Mario AS, And Fleck SJ.(2005).InfluenceOf Exercise Order On The Number Of Repetitions Performed And Perceived Exercise During Resistance Exercises.J Strength Cond Res.19:152-156.
 28. Willard sonJM,&LNBurkett. (2005).A Comparison of 3 Different Rest Intervals on the Exercise Volume Completed during a Workout. Jour OF Strength andCon Res.19 (1): 396-399.
 29. Willard son JM,&LNBurkett. (2006).The Effects of Rest Interval Length on Bench Press Performance with Heavy vs. Light Loads. Jour OF Strength andCon Res.20 (2):396-399.
 30. Willard son JM, &LNBurkett. (2006).The Effects of Rest Interval Length on the Sustainability of Squat and Bench Press Repetition. Jour OF Strength andCon Res.20 (2): 400-403.
 31. Weir JP, L, Wagner, T House. (1994).The Effectof Rest Interval Length on Repetition Maximal Bench Presses. Jour OF Strength andCon Res.8 (1):58-60.