تأثیر یک دوره تمرینات مقاومتی پیش‌رونده بر برخی از عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی- عروقی در مردان غیرفعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

3 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف از مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی پیش‌رونده بر برخی از عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی- عروقی در مردان غیرفعال است. در این مطالعه 24 آزمودنی میان‌سال غیرفعال سالم به‌صورت تصادفی در دو گروه تمرین مقاومتی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار داده شدند. گروه تجربی به مدت 10 هفته به اجرای تمرینات ورزشی مقاومتی با شدت پیش‌روندۀ 85-50% یک تکرار بیشینه پرداخته و گروه کنترل نیز بدون هیچ‌گونه مداخله‌ای به انجام فعالیت‌های روزانه خود مشغول شدند. در راستای بررسی تغییرات عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی- عروقی نمونه‌های خونی تمامی آزمودنی‌های دو گروه در حالت ناشتا در دو مرحله ابتدای پژوهش و 72-48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی اخذ شد. سپس شاخص هموسیستئین تام پلاسما با استفاده از روش الایزا و سطوح نیمرخ چربی سرمی به روش آنزیماتیک مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. بعد از انجام 10 هفته تمرینات مقاومتی منظم، کاهش معناداری در غلظت هموسیستئین پلاسما در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. به‌علاوه، تمرینات ورزشی باعث کاهش معناداری در غلظت کلسترول و لیپوپروتئین با چگالی پایین و افزایش معنادار لیپوپروتئین با چگالی بالا در گروه تمرینات مقاومتی شد، درحالی‌که این شاخص‌ها در گروه کنترل بدون تغییر معناداری باقی ماندند؛ بنابراین، بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که انجام تمرینات مقاومتی منظم می‌تواند به‌عنوان یک راهکار درمانی مؤثر و کم‌هزینه در کنترل عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی- عروقی در مردان میان‌سال غیرفعال، مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of progressive resistance training on some cardiovascular risk factors in inactive men

نویسندگان [English]

  • Sirvan Atashak 1
  • Jamal Rasoul Pour 2
  • Kamal Aziz Beigi 3
1 Associate Professor in Department of Exercise Physiology, Islamic Azad University, Mahabad Branch, Mahabad. Iran
2 Young Researchers and the Elites’ Club, Islamic Azad University, Mahabad Branch, Mahabad. Iran.
3 Assistant Professor in Department of Exercise Physiology, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj. Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of progressive resistance training on some cardiovascular risk factors in inactive men. 24 health middle-aged randomly assigned in two resistance training (n=12) and Control (n=12) groups. Participants in experimental group performed 10 weeks of progressive resistance training with 50-85% 1-RM while the control group without any intervention was doing daily activities. Blood samples were obtained from all subjects at baseline and 48-72 hours after last training session in order to investigate of the changes of CVD risk factors, and total plasma homocysteine (Hcy) were measured using ELISA and serum lipid profile measured enzymatically. After 10 weeks of regular resistance training, a significant decrease observed in (Hcy) plasma concentration in trained group compared than control group. Moreover the exercise training induced a significant decrease in cholesterol, LAD-C, and significantly increase HDL-C in resistance training group, while, these indices remained unchanged in the control group. Therefore, according to the results of this study it can be concluded that regular resistance exercise can be used as effective and less-costly therapeutic strategies to control of CVD risk factors in inactive middle-age men.

1-   اکبری، مینا، آقاعلی نژاد، حمید، متین‏همایی، حسن. (1392)."روایی و پایایی آزمون تناوبی ریکاوری یویو2 در برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی بازیکنان فوتسال زن نخبه" نشریه ورزش و علوم زیستی. سال 4 چاپ4، ص،85-93.
2-   بختیاری، علی، ابراهیم، خسرو، آقایی، حبیب، یوسفی، ابولفضل. (1393). " نیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی روی چمن ایران در پست های مختلف". نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزشی, سال 2 چاپ 4، ص، 35-47
3-   بختیاری، علی، ابراهیم، خسرو، موسوی، سیامک.(1394)."بررسی آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان هاکی داخل سالن تیم ملی ایران. چهارمین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ص، 24-35
4-     بختیاری، علی. تالیف، رابرت جی پرایس، راهنمای کامل تمرین با وزنه در هاکی روی چمن. شجره طیبه, 1393. جلد اول.ص، 20-25
5-       بیرجندی، صادق.(1386). "تاثیر دو روش کاهش بار تمرین بر برخی ویژگی های جسمانی والیبالیست های نخبه" پایان نامه دانشگاه شهیدبهشتی.
6-    بیرانوند، عزیزااله(1387). "تاثیر کاهش حجم تمرین بر برخی از ویژگی‏های فوتبالیست‏های آماتور" دانشگاه شهید بهشتی پایان نامه.
7-    تئودور. بومپا. اصول و زمانبندی تمرینات ورزشی. انتشارات دنیای حرکت تهران, 1385.
8-    زنجانی، صفر(1385)."تاثیر تعدیل تمرین بر زمان اجرای چهار سیکل شنا، حداکثر اکسیژن مصرفی، توان پاها، آستانه بی‏هوازی. چکیده مقالات اولین کنکره بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی.
9-    شیرازی، اباذر، رجبی، حمید، آقاعلی نژاد، (1388). "روایی سنجی برخی متغییرهای فیزیولوژیکی آزمون بی هوازی دوی سرعت(RAST) و آزمون وینگت در بازیکنان تیم ملی فوتسال" نشریه المپیک، سال17 چاپ 4، ص، 32-50.
10-   فرامرزی، محمد. طاهری گندمانی، مهدی. دهخدا، محمدرضا. طاهری گندمانی، روح الله (1389). "تاثیر یک دوره کاهش بار تمرین و کاهش بار تمرین به همراه مصرف مکمل کراتین بر عملکردجسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان فوتبال". مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی,.4: 331-342.
 
 
 
11- Anderson, J., kobe RW. (1994). Effect of taper on swim power, stroke distance, and performance. Med sci sport exerc, 1992. 24(10): 400-410.
12-   Angus, R., Michael, L., (2001). Long- term metabolic and skeletal muscle adaptions to short-spirint training. Sports Medicine, 31(15): 1063-1082.
13- Bosquet, L., Mojica, I., (2007). Effects of tapering on performance. A meta-analysis. . Med Sci Sports Exec, 2007. 39(8), 1358-65
114-   Coutts, A.J., et al. (2007). Monitoring for overreaching in rugby league players. European journal of applied physiology, 99(3): 313-324.
115-   Conell, Widrick, JJ., (1997). Reduced training volume and intensity maintain aerobic capacity but
not performance in distance runner,. J. Sports Med, 1997. 14(1): 33-7.
16- Dressendorfer, R.H., et al.,)2002(. Mineral metabolism in male cyclists during high-intensity endurance training. International journal of sport nutrition and exercise metabolism,, 12: p. 63-72.
117-   - coll, M., Costill, GK., JJ., (1997). Reduced training volume and intensity maintain aerobic capacity but not performance in distance runner,. J. Sports Med, 1997. 14(1): 33-7.
 
118-   Dressendorfer, R.H., et al.,)2002(. Mineral metabolism in male cyclists during high-intensity endurance training. International journal of sport nutrition and exercise metabolism,, 12: p. 63-72
19- Hickson, R., et al.,(1982). Reduced training duration effects on aerobic power, endurance, and cardiac growth. Journal of Applied Physiology, 53(1): 225-229.
20- Hovanloo, F., Ebrahim, K.,Alizadh, R., (2012). The Effects of Two Tapering Methods on Physical and Physiological Factors in Amateur Soccer Players. World Journal of Sport Sciences. 6 (2), 194-199
21- Houmard, JA., (1991). Impact of reduced training on performance in endurance athletes. Sports Medicine. 12(6), 380-393.
222-   Houmard, J., (1994). effects of tapering on swim performanc: practical implications. Sports medicine., 17(4), 224-232.
23- Johns, R.A., et al.(1992). Effects of taper on swim power, stroke distance, and performance. Medicine and Science in Sports and Exercise,.24(10): p. 1141-1146
24- Konarski, J.a.R.S., (2009). Charactharracterististcs of differences in energy expenditure and heart rate during indoor and outdoor field hockey matches. Studies in Physical Culture & Tourism, 32(12):48-56.
25- Mujika, i., padila, pyne, D, And Busso, TH.(2004). Physiological changes associated with the pre-event taper in athletes. Sport in medicine,. 34(13): P 891-927.
26- Mujika, I., (2003). Scientific bases for precompetition tapering strategies.  Med Sci Sports Exerc, 35(7), 11-82.
27- Meur, Le. Hausswirth, I., Mujika, (2012). Tapering for competition. A review. Science & Sports., 27(2): p. 77-87.
28- Mojica, I., (2007). Challenges of team sport research. International Journal of Sports Physiology and Performance. 10(2), 221–222.
29- Mojica, I.(2007). Challenges of team sport research. International Journal of Sports Physiology and Performance. 20(2), 221–229.
30-  Mojica, I., Padilla, P., Basso, TH., (2004). Physiological changes associated with the pre-event taper in athletes. Sport medicine, 34(13), 891-927.
31-  Neary, JP. Martin, TP., Reid, DC. Burnham, R., Quinney, HA. (1992). the effects of a reduced exercise duration taper programming performance and muscle enzymes of endurance cyclists. European Journal of Applied Physiology. 15(4), 65-30
32- Neary, JP. Martin, TP., Quinney, HA. (2003). Effects of Taper on Endurance Cycling Capacity and Single Muscle Fiber Properties. Medical Science Sports Exercise. 35(2), 250-300.
33-  Neufer, PD., Fielding, RA., Flynn, MG., kirwan, JP., (1987). Effect of reduced training on muscular strength and endurance  in competitive
34- Pyne, DB, Mujika, I, Reilly T. (2009). Peaking for optimal performance: Research limitations and future directions. Journal of Sports Sciences. 27:195 – 202.
35-  Papoti, M., Zagatto, A.,(2006). Effects of taper on critical velocity,anaerobic work capacity and distance performance in trained swimmers. Med. and Science in Sports and Exercise, 38(5), 234-235.
36- Raglin, JS. K.D., Stager JM (1996). Neuromuscular function, and performance during training in female swimmers. . Med Sci Sports Exerc., 28, 372-377
37- Reilly, T., Barrie, A., (1992). Physiology applied to field hockey. Sports Medicine. 14 (1), 10 – 26.
38- Shepley, B., Cipriano, N., Sutton, J., Tarnopolsky, MA. Coates, G., (1992). Physiological effects of tapering in highly trained athletes.  Appl Physiology, 72(2), 706-11.
39- Thomas, L., and Busso, T., (2005). A theoretical study of taper characteristics to optimize performance. Med Sci Sports Exerc. 37(4), 1615-1621.
40-  Trappe, S., Haeber, RP. Gollaghe, (2006). Muscle fiber adaptation with marathon training. J. App. Physical, 101(10), 721- 727.
41- Trappe, S., D. Costill and R. Thomas,  ,, Effect of swim taper on whole muscle an single muscle fiber contractile properties. Medicine and Science in Sport Med., 2000. 32(12): 48-56
42- Tucci, J.T., (1995). Effect of reduced frequency of training and detraining on lumbar extension strength. 17(12), 1497-1501.
43- Zarkadas, PS., Banister, GG., (1995). Modeling the effect of taper on performance, maximal oxygen uptake. Exp Med Biol, 393:179-86.
44- Zarkadas, p.,(1994). Optimizing performance in triathletes, simon fraser university (canada). publication number AAT MM06878, 1994. M. SC.