تأثیر دو روش تعدیل تمرین بر برخی ویژگی‏های جسمانی هاکی بازان نخبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران. ایران

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

چکیده

تمرینات سنگین و طولانی‌مدت، اختلالات جسمانی، همراه با کاهش عملکرد ورزشی را به دنبال دارد. کاهش ‏بار تمرینات در دوره تعدیل ‏تمرین ممکن است از افت عملکرد ورزشکاران و عوارض بیش‏تمرینی جلوگیری کند. هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر دو نوع کاهش تمرین بر برخی از ویژگی‏های جسمانی هاکی بازان نخبه است. جامعه آماری این پژوهش را 18 نفر از هاکی بازان نخبه داخل سالن (میانگین سنی30/2 ± 77/22 سال، وزن 23/3 ± 71 کیلوگرم و قد 5/5 ± 176 سانتی‌متر) استان‏ مرکزی تشکیل دادند که خود را برای مسابقات لیگ برتر کشور آماده و دارای برنامه تمرینی منظمی (3 جلسه در هفته) به مدت 6 ماه بودند. آزمودنی‏ها بعد از انجام پیش‏آزمون‏ (شامل توان‏ هوازی، توان بی‏هوازی، قدرت، انعطاف‏پذیری و چابکی) در دو گروه همگن قرار گرفتند. گروه اول و دوم به ترتیب برنامه اصلی تمرین خود را به مدت 10 روز با کاهش حجم تمرین 50% و شدت تمرین50% اجرا و بعد از 10 روز تعدیل تمرین پس‏آزمون از آن‌ها گرفته شد. جهت تجزیه‌وتحلیل استنباطی داده‏ها از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از مقایسه گروه‏ها نشان داد که کاهش‏ حجم و کاهش شدت ‏تمرین در تغییر قدرت ‏عضلانی، چابکی و انعطاف‏پذیری باهم تفاوت ‏معناداری داشتند، اگرچه در توان ‏هوازی و توان‏ بی‏هوازی هیچ تفاوت ‏معناداری مشاهده نگردید. با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می‏شود که کاهش تمرین می‏تواند بعد از یک دوره تمرینات آماده‏سازی شدید و وامانده ساز برای ورزشکاران هاکی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of two methods of tapering on some physical characteristics of elite hockey players

نویسندگان [English]

  • Ali Bakhtiyari 1
  • Khosrow Ebrahim 2
  • Sajjad Ahmadizad 3
1 PhD Student in Exercise Physiology, Faculty of Sports and Exercise Sciences, University of Tehran. Tehran. Iran
2 Professor in Department of Sport Physiology, Faculty of Sports and Exercise Sciences, University of Tehran. Tehran. Iran.
3 Associate Professor in Department of Sport Physiology, Faculty of Sports and Exercise Sciences, University of Tehran. Tehran. Iran.
چکیده [English]

Heavy and prolonged training, leads to Physical disturbance and decline athletic performance. Decreasing training load during tapering may prevent decrements in athletic performance and the side effects of overtraining syndrome. The purpose of the present study was to determine the effects of two type of tapering on some physiological characteristics of elite hockey players.The population of this study consisted of eighteen indoor elite hockey players from the Premier League in central province (mean ±SD, age 22.77±2.30 y r, height 176.7±5.50 cm, body mass.71.95±3.23 kg) with a regular exercise program in a six-month period (3 session per week). After the period of preparation training, some physiological parameters including aerobic power, anaerobic power, strength and flexibility were determined and the subjects were divided into two groups based on these physiological measurements. Subjects in two groups either had loads of reduction in the volume of training by 50% or 50% in the intensity of training. After 10 days of reduction training, a pre-test was conducted. Data were analyzed using independent t-test.Results showed that both tapering programs had significant increases in strength, flexibility, agility and that these changes were significantly (p < 0.05) different between two groups. Although aerobic power and anaerobic power reduced in both groups, there were no significant differences between two groups. This research suggested that tapering after an intensive exercise period and before competition can be useful for hockey players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muscle strength
  • Agility
  • reduce training
  • indoor hockey
1-   اکبری، مینا، آقاعلی نژاد، حمید، متین‏همایی، حسن. (1392)."روایی و پایایی آزمون تناوبی ریکاوری یویو2 در برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی بازیکنان فوتسال زن نخبه" نشریه ورزش و علوم زیستی. سال 4 چاپ4، ص،85-93.
2-   بختیاری، علی، ابراهیم، خسرو، آقایی، حبیب، یوسفی، ابولفضل. (1393). " نیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی روی چمن ایران در پست های مختلف". نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزشی, سال 2 چاپ 4، ص، 35-47
3-   بختیاری، علی، ابراهیم، خسرو، موسوی، سیامک.(1394)."بررسی آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان هاکی داخل سالن تیم ملی ایران. چهارمین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ص، 24-35
4-     بختیاری، علی. تالیف، رابرت جی پرایس، راهنمای کامل تمرین با وزنه در هاکی روی چمن. شجره طیبه, 1393. جلد اول.ص، 20-25
5-       بیرجندی، صادق.(1386). "تاثیر دو روش کاهش بار تمرین بر برخی ویژگی های جسمانی والیبالیست های نخبه" پایان نامه دانشگاه شهیدبهشتی.
6-    بیرانوند، عزیزااله(1387). "تاثیر کاهش حجم تمرین بر برخی از ویژگی‏های فوتبالیست‏های آماتور" دانشگاه شهید بهشتی پایان نامه.
7-    تئودور. بومپا. اصول و زمانبندی تمرینات ورزشی. انتشارات دنیای حرکت تهران, 1385.
8-    زنجانی، صفر(1385)."تاثیر تعدیل تمرین بر زمان اجرای چهار سیکل شنا، حداکثر اکسیژن مصرفی، توان پاها، آستانه بی‏هوازی. چکیده مقالات اولین کنکره بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی.
9-    شیرازی، اباذر، رجبی، حمید، آقاعلی نژاد، (1388). "روایی سنجی برخی متغییرهای فیزیولوژیکی آزمون بی هوازی دوی سرعت(RAST) و آزمون وینگت در بازیکنان تیم ملی فوتسال" نشریه المپیک، سال17 چاپ 4، ص، 32-50.
10-   فرامرزی، محمد. طاهری گندمانی، مهدی. دهخدا، محمدرضا. طاهری گندمانی، روح الله (1389). "تاثیر یک دوره کاهش بار تمرین و کاهش بار تمرین به همراه مصرف مکمل کراتین بر عملکردجسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان فوتبال". مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی,.4: 331-342.
 
 
 
11- Anderson, J., kobe RW. (1994). Effect of taper on swim power, stroke distance, and performance. Med sci sport exerc, 1992. 24(10): 400-410.
12-   Angus, R., Michael, L., (2001). Long- term metabolic and skeletal muscle adaptions to short-spirint training. Sports Medicine, 31(15): 1063-1082.
13- Bosquet, L., Mojica, I., (2007). Effects of tapering on performance. A meta-analysis. . Med Sci Sports Exec, 2007. 39(8), 1358-65
114-   Coutts, A.J., et al. (2007). Monitoring for overreaching in rugby league players. European journal of applied physiology, 99(3): 313-324.
115-   Conell, Widrick, JJ., (1997). Reduced training volume and intensity maintain aerobic capacity but
not performance in distance runner,. J. Sports Med, 1997. 14(1): 33-7.
16- Dressendorfer, R.H., et al.,)2002(. Mineral metabolism in male cyclists during high-intensity endurance training. International journal of sport nutrition and exercise metabolism,, 12: p. 63-72.
117-   - coll, M., Costill, GK., JJ., (1997). Reduced training volume and intensity maintain aerobic capacity but not performance in distance runner,. J. Sports Med, 1997. 14(1): 33-7.
 
118-   Dressendorfer, R.H., et al.,)2002(. Mineral metabolism in male cyclists during high-intensity endurance training. International journal of sport nutrition and exercise metabolism,, 12: p. 63-72
19- Hickson, R., et al.,(1982). Reduced training duration effects on aerobic power, endurance, and cardiac growth. Journal of Applied Physiology, 53(1): 225-229.
20- Hovanloo, F., Ebrahim, K.,Alizadh, R., (2012). The Effects of Two Tapering Methods on Physical and Physiological Factors in Amateur Soccer Players. World Journal of Sport Sciences. 6 (2), 194-199
21- Houmard, JA., (1991). Impact of reduced training on performance in endurance athletes. Sports Medicine. 12(6), 380-393.
222-   Houmard, J., (1994). effects of tapering on swim performanc: practical implications. Sports medicine., 17(4), 224-232.
23- Johns, R.A., et al.(1992). Effects of taper on swim power, stroke distance, and performance. Medicine and Science in Sports and Exercise,.24(10): p. 1141-1146
24- Konarski, J.a.R.S., (2009). Charactharracterististcs of differences in energy expenditure and heart rate during indoor and outdoor field hockey matches. Studies in Physical Culture & Tourism, 32(12):48-56.
25- Mujika, i., padila, pyne, D, And Busso, TH.(2004). Physiological changes associated with the pre-event taper in athletes. Sport in medicine,. 34(13): P 891-927.
26- Mujika, I., (2003). Scientific bases for precompetition tapering strategies.  Med Sci Sports Exerc, 35(7), 11-82.
27- Meur, Le. Hausswirth, I., Mujika, (2012). Tapering for competition. A review. Science & Sports., 27(2): p. 77-87.
28- Mojica, I., (2007). Challenges of team sport research. International Journal of Sports Physiology and Performance. 10(2), 221–222.
29- Mojica, I.(2007). Challenges of team sport research. International Journal of Sports Physiology and Performance. 20(2), 221–229.
30-  Mojica, I., Padilla, P., Basso, TH., (2004). Physiological changes associated with the pre-event taper in athletes. Sport medicine, 34(13), 891-927.
31-  Neary, JP. Martin, TP., Reid, DC. Burnham, R., Quinney, HA. (1992). the effects of a reduced exercise duration taper programming performance and muscle enzymes of endurance cyclists. European Journal of Applied Physiology. 15(4), 65-30
32- Neary, JP. Martin, TP., Quinney, HA. (2003). Effects of Taper on Endurance Cycling Capacity and Single Muscle Fiber Properties. Medical Science Sports Exercise. 35(2), 250-300.
33-  Neufer, PD., Fielding, RA., Flynn, MG., kirwan, JP., (1987). Effect of reduced training on muscular strength and endurance  in competitive
34- Pyne, DB, Mujika, I, Reilly T. (2009). Peaking for optimal performance: Research limitations and future directions. Journal of Sports Sciences. 27:195 – 202.
35-  Papoti, M., Zagatto, A.,(2006). Effects of taper on critical velocity,anaerobic work capacity and distance performance in trained swimmers. Med. and Science in Sports and Exercise, 38(5), 234-235.
36- Raglin, JS. K.D., Stager JM (1996). Neuromuscular function, and performance during training in female swimmers. . Med Sci Sports Exerc., 28, 372-377
37- Reilly, T., Barrie, A., (1992). Physiology applied to field hockey. Sports Medicine. 14 (1), 10 – 26.
38- Shepley, B., Cipriano, N., Sutton, J., Tarnopolsky, MA. Coates, G., (1992). Physiological effects of tapering in highly trained athletes.  Appl Physiology, 72(2), 706-11.
39- Thomas, L., and Busso, T., (2005). A theoretical study of taper characteristics to optimize performance. Med Sci Sports Exerc. 37(4), 1615-1621.
40-  Trappe, S., Haeber, RP. Gollaghe, (2006). Muscle fiber adaptation with marathon training. J. App. Physical, 101(10), 721- 727.
41- Trappe, S., D. Costill and R. Thomas,  ,, Effect of swim taper on whole muscle an single muscle fiber contractile properties. Medicine and Science in Sport Med., 2000. 32(12): 48-56
42- Tucci, J.T., (1995). Effect of reduced frequency of training and detraining on lumbar extension strength. 17(12), 1497-1501.
43- Zarkadas, PS., Banister, GG., (1995). Modeling the effect of taper on performance, maximal oxygen uptake. Exp Med Biol, 393:179-86.
44- Zarkadas, p.,(1994). Optimizing performance in triathletes, simon fraser university (canada). publication number AAT MM06878, 1994. M. SC.