تأثیر تمرینات قدرتی هرمی و هرمی واژگون بر تغییرات الکتروکاردیوگرام قلبی مردان فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گروه علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز. ایران

2 دانشجوی دکتری قلب و عروق و تنفس، گروه علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل. ایران

چکیده

هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام قلبی در مردان فعال، ناشی از تمرینات قدرتی هرمی و هرمی واژگون است. بدین منظور، 30 نفر از مردان فعال با نمونه­گیری در دسترس انتخاب، به‌صورت همگن (بر اساس یک تکرار بیشینه) در گروه­های کنترل، تمرین قدرتی هرمی و هرمی واژگون قرار گرفتند. گروه­های تمرین به مدت 12 هفته، به تمرین قدرتی مربوط پرداختند. قبل و بعد از تمرین رکورد یک تکرار بیشینه در حرکات پرس سینه، پرس پا و اسکات پا، شاخص­های الکتروکاردیوگرامی، فشارخون سیستولی و دیاستولی اندازه­گیری شد. از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری، تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده گردید. نتایج نشان داد دو نوع تمرین قدرتی هرمی و هرمی واژگون باعث افزایش قدرت عضلانی، افزایش معنا­دار در واحد موج T و بهبود فاصله QT می­شوند (05/0≥P).بین نوع تمرین در افزایش قدرت تفاوت معنا­داری مشاهده نشد (05/0≥P). همچنین ضربان قلب استراحتی، فشارخون سیستولی و دیاستولی نیز کاهش معنا­داری وجود نداشت. به­صورت کلی، تمرین قدرتی هرمی و هرمی واژگون باعث بهبود عملکرد فیزیولوژیکی عضلانی و قلبی می­شود. ولی بین نوع تمرین قدرتی تفاوت ‌چندانی در بهبودی متغیرهای پژوهش وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training on Electrocardiogram variables In active males

نویسندگان [English]

  • Somayeh Azarian 1
  • Asgar Iran pour 2
1 MS.c Student in Sports Physiology, Department of Sport sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz. Iran.
2 PhD student in Cardiovascular and respiratory, Department of Sport Science, University of Mohaghegh Ardabili. Ardabil. Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training on Electrocardiogram variables(Q-T space and T wave) In active male. Thirty active males recruited in this study randomly, and allocation in groups (control, Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training). Pyramid and reverse pyramid groups performed resistance training for 12 weeks/3 times in week. One-repetition maximum in chest press, leg press and leg squat, ECG variables,systolic and diastolic blood pressure measured before and after Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training. Klmogrov – Smirnov, One way ANOVA with repeated measures, bonferroni post Hoc test used for analyze.Twave and chest press, leg press and leg squat in experimental groups demonstrated a significantly increase in strength, without any different between experimental groups(p≤0.05). Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training illustrated Significant improves in QT space(p≤0.05) and no Significant decline in SBP and DBP and RHR(p≥0.05). This Results demonstrate that not haven’t any different between Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training in improves muscle and hearts physiological function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training
  • T wave
  • Q-T space
1.  بومپا، ت (2000) «زمان­بندی تمرین». ترجمه دکتر معرفت سیاه­کوهیان و دکتر حمید آقا­علی­نژاد و دکتر حمید رجبی.1385.چاپ اول.انتشارات دنیای حرکت. ص 80-75.
2.  پیتر فرلی. مایکل جوینز. وینست کاینرو(2012)« فیزولوژی ورزشی پیشرفته». ترجمه دکتر میردار.ش، صالح پور.م، ایلخانلار.ح، علی نژاد.م، زهسار.ف.1393. چاپ اول. انتشارات حتمی.ص 40.
3.  دنیس ال. اسمیت بو. فرنهال(2011). «فیزیولوژی ورزشی قلبی و عروقی پیشرفته». ترجمه دکتر گائینی.ع، چوبینه.س.1392.چاپ دوم. انتشارات سمت. ص 80.
4.  رابرت آ. رابرگز. اسکات ا. رابرتس(2000) «اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی2(آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی)». ترجمه دکترگائینی.ع و دکتر دبیدی روشن.و.1388.چاپ سوم. انتشارات سمت.ص 50.
5.  شب­خیز،ف و همکاران (1393). «تأثیر شش هفته تمرینات مقاومتی بر شاخص­های مورفولوژیکی قلب زنان تمرین نکرده». نشریه علوم زیستی ورزشی.ص 10-1.
6.  کیان زاده،ا و همکاران(1392).«تأثیر تمرین مقاومتی با شدت کم در مقابل تمرین قدرتی با شدت زیاد بر ساختار و عملکرد بطن چپ پسران نوجوان سالم با استفاده از اکوکاردیوگرافی». فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان. ص 12-3.
7.  مرندی س, محبی ح, قراخانلو ر, نادری غ.(1385) «تاثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی بر پاسخ برخی از هورمونهای آنابولیک». پایان نامه کارشناسی ارشد. پژوهش در علوم ورزشی. ص 79.
8.  ویلمور، جک اچ و دیوید ال. کاستیل (2000). «فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی». ترجمه ضیاء معینی و همکاران.1385. جلد اول و دوم، انتشارات مبتکران.
9.         9. Andrea Solera Herrera. (2011) .Acute and chronic effect of aerobic and resistance exercises on ambulatory blood pressure in hypertensive patients. Institute of Physiology and Anatomy German Sport University Cologne. 21(1) pp:10-15.
10.    10.  Tibana RA, Pereira GB, Navalta JW, Bottaro M, Prestes J) 2012(. Acute Effect ofResistance Exercise on 24-h Blood Pressure in Middle Aged Overweightand Obese Women.Int J Sports Med, in press.
11.     11. Tibana,A and et al(2013) Resistance training decreases 24-hour blood pressure in women with metabolic syndrome. Diabetology & Metabolic Syndrome, (27)pp: 1-9 
12.     12. Vinereanu, D and et al(2012). Left ventricular long-axis diastolic function is augmented in the hearts of endurance-trained compred with strngh-trained athletes. Clinical sience.( 103)pp:249-257. 
13.    13. Cornelissen VA, Fagard RH, Coeckelberghs E, Vanhees L(2011).Impact of resistance training on blood pressure and other cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Hypertension,(58)pp:950–958. 
14.     14. Souza, J and et al(2013). "Assocation of cardiovascular response to an acute resistance training session with the ACEgene polymorphism in sedentary women: a randomized trial ". The journal cardiovascular disorders. 13(3)pp: 1-15. 
15.     15. Rodrigues, A.and et al(2013). Left ventricular function after exercise training in young men. Journal of cardiology 97(7)pp:1089-1092. Adler, Y. Fisman, N. Koren-Morag, D. Tanne,J.Shemes, E. Lasry, et,al(2008). Left ventricular diastolic function in trained male weight lifters at rest and during isometric exercise. American Journal of Cardiology 102.pp:97-101.
16.    16. Kalin. A,(2011). Resistance exercise training: its role in the prevention of cardiovascular disease. Circulation, (110) pp: 2252-2440.
17.     17.Cornelissen, V.A, and R. H. Fagard(2005)Effect of resistance training on resting blood pressure: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Hypertension 23(2) pp:251-259.
18.   18.   Faigenbaum AD, Westcott WL, Loud RLR, Long C(2000), The effects of different resistance training protocols on muscular strength and endurance development in children. Pediatrics (104): pp: 3-7.
19.      19.  Fagard, R.H. (2005 ). Effects of exercise, diet and their combination on blood pressure.  J. Hum.Hypertens.(19)pp:20-S24.
20.     20. Fagard, R.H(2006). Exercise is good for your blood pressure: effects of endurance training and resistance training. Clinical and Expremental phaRMacology and physiology. (9)pp:853-856.
21.     21. Kjeldsen, S.E.,  Aksnes, T.A.,  Fagard, R.H.,  Mancia, G. (2009).  Hypertension.  In  A.J. Camm,  T.F.  Lüscher,  P.W.  Serruys  (Eds.),  ESC  Textbook  of  Cardiovascular Medicine. 2° Ed. Oxford University Press. England. pp: 437-464.
22.    22. Lang Deau, J.B; and I.P. Boulet (2001). "Electrocardiographic finding in athletes". Can J.cardiol, 17 (6)pp: 650-9.
23.    23.  MohRMan,  D.E.,  Heller  L.J.  (2006).  Cardiovascular  Physiology.  (6thEd)  United  States  of America: McGraw-Hill Companies, Inc.
24.    24. Pescatello,  L.S.,  Franklin, B.A., Fagard, R., Farquhar, W.B., Kelley, G.A.,  Ray, C.A.  (2004). American College of Sport Medicine, position stand: Exercise and Hypertension.  Med. Sci. Sport Exerc.(36)pp: 533-553.
25.   25.   Rodrigues, ACT.; and J.D. Costa (2006). "Left ventricular function after exercise training in young men". The American journal of cardiology, volume 97, issue (7)pp:1089-1092.