تأثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری ورزشکاران دختر تکواندوکار و شمشیرباز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه تمرینات پلایومتریک به­عنوان شیوه‌ای مؤثر که در پی تقویت عملکردهای سرعتی و انفجاری ورزشکاران است، مورد توجه مربیان قرار گرفته است. لذا هدف از پژوهش حاضر، مقایسۀ تأثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری اندام تحتانی تکواندوکاران و شمشیربازان می­باشد. جامعۀ آماری این پژوهش نیمه‌تجربی، تکواندوکاران و شمشیربازان دختر شهر تبریز در سال 1392 هستند که از بین آنان 7 تکواندوکار و 7 شمشیرباز به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه تجربی قرار گرفتند. نمونۀ هر دو گروه به مدت شش هفته (سه جلسه در هفته) به انجام تمرینات منتخب پلایومتریک پرداختند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن داده‌ها و از آزمون تحلیل واریانس دوطرفۀ هم­بسته برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج آماری نشان داد که تمرینات پلایومتریک به­طور معناداری باعث افزایش توان انفجاری اندام تحتانی آزمودنی‌ها می­شود، اما اثر گروه (رشتۀ ورزشی) معنادار نبوده است. بررسی تفاوت بین تکواندوکاران و شمشیربازان در تأثیر تمرینات پلایومتریک بر توان بی‌هوازی اندام تحتانی معنادار نیست. نتیجه گرفته می­شود که تمرینات پلایومتریک به­عنوان یک روش تمرینی کم‌هزینه، انجام‌پذیر و ثمربخش در کنار سایر روش‌های تمرینی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of six weeks plyometric training on anaerobic power among Taekwondo players and fencers

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rasoul Khodadi 1
 • Fahimeh Rezaei 2
 • Seyed Hojjat Zamani Sani 2
1 Assistant Professor, Tabriz University
2 MSc Student, Tabriz University
چکیده [English]

Nowadays, coaches were concerned to the plyometric as an effective way to strengthen the functions in fast and explosive athletes The aim of the present study, compared the effects of six weeks of plyometric training on anaerobic power of the lower extremities is the taekwondo and fencing Players. The statistical population this quasi-experimental study are taekwondo and fencing girls in Tabriz in 2013  years, of which 7 taekwondo and 7 fencer were selected by available sampling  and were divided into two experimental groups. Both group for six weeks (three days per week) did plyometric exercises. For the analyze data used from the Kolmogorov-Smirnov test for normality of data and the correlated two-way ANOVA test to examine the assumptions. The statistical results showed that plyometric training significantly increase the explosive power of lower extremity. There is no significant difference between taekwondo and fencing in effect of plyometric training on anaerobic power. It is concluded that plyometric exercises as a method of low-cost training, accomplished and fruitful along with other training methods can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plyometric training
 • Anaerobic power
 • Lower limbs
 • Taekwondo
 • Fencer
 1.  

  1. اسد، م. صالحی، ح. آقایاری، آ.(1392). بررسی تأثیر دو شیوۀ تمرینی پرش عمقی پلایومتریک بر توان انفجاری دانش­آموزان والیبالیست پسر شهرستان ابهر. نشریۀ آموزش تربیت بدنی. شمارۀ 2. صص 49-61.
  2. بلوچی، ر.(1390). تأثیر تمرینات پلایومتریک بر توان بی­هوازی و ترکیبات بدن بسکتبالیست­ها. پژوهش­نامۀ فیزیولوژی

  ورزشی کاربردی. شمارۀ 14. صص 55-66.

  1. بومپا، ت.(1386). پلایومتریک و کاربرد آن در ورزش. ترجمۀ نعیما خواجوی. چاپ اول. تهران. انتشارات نرسی.
  2. حاجبی، م ح. سخنگویی، ی. صادقی بروجردی، س.(1390). تأثیر تمرینات اسکات روی یک پا بر تعادل پویا، قدرت و توان اندام تحتانی ورزشکاران نخبه. مطالعات طب ورزشی. شمارۀ 9. صص 87-98.
  3. رمضان­پور، م. مقدم، ا. علیزاده، م.(1389). تأثیر تمرین­های پلایومتریک بر توان انفجاری، سرعت، چابکی و انعطاف­پذیری پاهای تکواندوکاران پسر شرکت­کننده در مسابقه‌های انتخابی جوانان شهرستان مشهد. فصل­نامۀ تحقیقات علوم ورزشی. شمارۀ 1. صص 70-79.
  4. زالی، ب.(1386). تأثیر یک برنامۀ تمرینی منتخب پلایومتریک به برخی از ویژگی­های ساختاری و عملکردی دانشجویان شناگر پسر. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد

  واحد تهران مرکز.

  1. سپاسی، ح. نوربخش، پ. رزمی، و. (1388). تأثیر تمرینات پلایومتریک بر پرش عمودی درجا، پرش عمودی با دورخیز و توان بی­هوازی پای بازیکنان دختر عضو لیگ برتر بسکتبال کشور. فصل­نامۀ علوم ورزشی. شمارۀ 1. صص 11-28.
  2. طیبی، م. رضوی، م ح. قربانعلی­زاده قاضیانی، ف. نبی­زاده، م. (1388). اثر تمرینات آموزشی والیبال بر ترکیب بدن، عوامل منتحب آمادگی جسمانی و همبستگی میان آن­ها در نوجوانان مبتدی. پژوهش­نامۀ فیزیولوژی ورزشی کاربردی. شمارۀ 9. صص 41-54.
  3. طلوعی، ج. توفیقی، ا. رواسی، ع ا. کلوندی، ف. (1390). تأثیر تمرینات الاستیک (دستگاه VertiMax)، پلایومتریک و مقاومتی بر عوامل منتخب بی­هوازی در والیبالیست­های مرد باشگاهی. تهران. ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
  4. عرب عامری، ا. دهخدا، م ر. طاهری، م. خانی پور، ح. (1389). ارزیابی نیمرخ آمادگی­جسمانی تکواندوکاران زن تیم­ ملی ایران. فصل­نامۀ علوم ورزش. شمارۀ 3. صص 63 تا 76.
  5. عزیزی، م. رزمجو، س. احمدی، پ. (1390). اثر 8 هفته تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر کوفتگی عضلانی و عملکرد شنای 100 متر کرال سینه دختران شناگر نخبه. فصلنامۀ علوم ورزش. شمارۀ 8. صص 117-133.
  6. قاسمی، غ. مرندی، م. رحیمی، ن. بکرانی، ا. (1393). مقایسۀ تمرینات رایج تکواندو و پلایومتریک بر پرش عمودی، چابکی و سرعت نوجوانان تکواندوکار. پژوهش­نامۀ فیزیولوژی ورزشی کاربردی. شمارۀ 20. صص 35-46.
  7. کلوندی، ف. توفیقی، ا. محمدزاده سلامت، خ. (1390). اثر تمرینات الاستیک، پلایومتریک و مقاومتی بر عملکرد بی­هوازی والیبالیست­های نخبۀ استان کردستان. نشریۀ فیزیولوژی ورزشی. شمارۀ 12. صص 13-26.
  8. گودرزی، م. سوری، ر. (1388). روش­شناسی تمرین (راهبردها، اصول و مبانی). چاپ اول. تهران. انتشارات دانشگاه پیام نور. صص 106.

   1. Behrens, M. Mau-Moeller, A. Mueller, K. Heise, S. Gube, M. Beuster, N. Philipp, KE. Dagmar-C, H. Bruhn, FS. (2015). Plyometric training improves voluntary activation and strength during isometric, concentric and eccentric contractions. Journal of Science and Medicine in Sport. pp 1-23.
   2. Campo, SS. (2009). Effects of lower limb plyometric training on body composition,

    explosive strength, and kicking speed in female soccer players. Journal of Strength abd Conditioning research. 23. pp 1714-1722.

   3. Cormie, P. Mcguigan, MR. Newton, RU. (2011). Developing Maximal

    Neuromuscular Power. Sports Medicine. 1. pp 17-38.

   4. Devillarreal, ES. Requena, B. Newton, RU. (2010). Does plyometric training improve strength performance? A meta-analysis. Journal of Science and Medicine in Sport. 5. Pp 513-522.
   5. Fortier, J. Lattier, G. Babault, N. (2013). Acute effects of short-duration isolated static stretching or combined with dynamic exercises on strength, jump and sprint performance. Science & Sports. 28. pp 111-117.
   6. Impellizzeri, FM. Rampinini, E. Castagna, C. Martino, F. Fiorini, S.Wisloff, U. (2008). Effect of plyometric training on sand versus grass on muscle soreness and jumping ability in soccer players. Br J Sports Med. 1. Pp 42-46.
   7. Johnson, BA. Salzberg, CL. Stevenson, DA. (2011). A systematic review:  Plyometric training programs for young children. Journal of Strength andConditioning Research. 9. Pp 2623-33.
   8. Keiner, M. Sander, A. Wirth, K. Schmidtbleicher, D. (2013). The impact of 2 years of additional athletic training on the jump performance of young athletes.  Science & Sports. pp 1-8.
   9. Khlifa, R. Aouadi, R. Hermassi, S. Chelly, MS. Jlid, MC. Hbacha, H. Castagna, C. (2010). Effects of a plyometric training program with and without added load on jumping ability in basketball players. Journal of strength and conditioning resear national strength conditioning association. 11. Pp 2955-2961.
   10. Markovic, G. (2007). Does plyometric training improve vertical jump height? A metaanalytical review. Br J Sports Med. 41. pp 349–355.
   11. McKay, D. Henschke,  N. (2012). Plyometric training programmes improve motor performance in prepubertal children. British Journal of Sports Medicine. 10. Pp 727-8.
   12. Milic, V. Nejic, D. Kostic, R. (2008). The effect of plyometric training on the explosive strength of leg muscles of vollyball players on single foot and two-foot takeoff jumps. Physical Education and Sport. 2. pp. 169-179.
   13. Perez ـ Gomez, J. Olmedillas, H. Delgado-Guerra, S. Ara, I. Vicente-Rodriguez, G. Ortiz, RA. Chavarren, J. Calbet, JA. (2008). Effects of

    weight lifting training combined with plyometric exercise on physical fitness and knee extension velocity during kicking in football. Applied physiology, Nutrition and Metabolism. 23. pp 501ـ510.

   14. Rezaimanesh, D. Amiri-Farsani, P. Saidian, S. (2011). The effect of a 4 week plyometric training period on lower body muscle EMG changes in futsal players. Procedia Social and Behavioral Sciences. 15. Pp 3138–3142.
   15. Robinson, LE. Devor, ST. Merrick, MA. Buckworth, J. (2004). The effects of land vs. Aquatic plyometrics on power, torque, velocity and muscle soreness in women. JStrength Cond Res. 1. pp 84-91.
   16. Sáez-Sáez de Villarreal, E. Requena, B. Newton, RU. (2010). Does plyometric training improve strength performance? A meta-analysis. Journal of Science and Medicine in Sport. 13. pp 513–522.
   17. Sankey, SP. Jones, PA. Bampouras, T. (2008). Effects of two plyometric training programmes of different intensity on vertical jump performance in high school athletes. Serbian Journal of Sports Sciences Original article Sci. pp 123-130.
   18. Taheri, E. Nikseresht, A. khoshnam, E. (2014). The effect of 8 weeks of plyometric and resistance training on agility, speed and explosive power in soccer players. European Journal of Experimental Biology. 1. Pp 383-386.
   19. Vescovi, JD. Canavan, PK. Hasson, S. (2008). Effects of a plyometric program on vertical landing force and jumping performance in college women. Physical Therapy in Sport. 9. Pp 185–192.