مقایسۀ شیوه مدیریت و کلاسداری معلمان تربیت بدنی در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطۀ استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22049/jahssp.2015.12556

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسة شیوه مدیریت و کلاسداری معلمان تربیت بدنی در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطة استان آذربایجان شرقی می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد که به صورت میدانی گردآوری شده است. جامعة آماری این پژوهش را 800 نفر از معلمان تربیت بدنی تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان آذربایجان شرقی تشکیل دادند که 240 نفر از آنها براساس جدول کرجسای و مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. پرسشنامة مورد نظر براساس چارچوب نظری ولفگانگ وگلیکمن و با الگو برداری از پرسشنامة باورهای معلمان در خصوص کنترل کلاس طراحی شد. از آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار، جداول) و آمار استنباطی )، آزمون کولموگرف اسمیرنف وخی دو( جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان دادند که اکثر معلمان دورة ابتدایی، راهنمایی و متوسطه به ترتیب به سبک های مداخله گرا، تعاملی و غیر مداخله گرا گرایش دارند. از سوی دیگر، مقایسة سبک مدیریت کلاس معلمان تربیت بدنی بر اساس جنسیت نشان می دهد که بین سبک مدیریت معلمان زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین معلمان با تحصیلات فوق دیپلم، بیشتر سبک های تعاملی و مداخله گر را به کار می گیرند و معلمان با تحصیلات فوق لیسانس بیشتر به سبک های تعاملی و غیر مداخله گرا تمایل دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of class management styles among physical education teachers in elementary, guidance and secondary schools in East – Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • mojtaba zarifi 1
  • Reza Faraji 2
1 PhD Student of Sport Management, Shahrood University of Technology, Saharood, Iran
2 PhD Student of Sport Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to compare class management styles among physical education teachers in elementary, guidance and secondary schools in East - Azerbaijan province. Main method of this research is descriptive survey which comprises 800 physical education teachers from schools in the East - Azerbaijan province. The multistage cluster is used to select 240 samples according to kerjsay and morgan table for questionnaire completion. The aforementioned questionnaire is designed according to volfgang - gilkeman theoretical framework and is patterned on belief of teacher’s questionnaire for class control (ABCC). Descriptive statistics (mean, standard deviation, tables) and inferential statistics (KS test, chi - square test) were utilized for data analyzing. The results showed that most of primary school teachers tend to intervention-oriented, interaction and nonintervention-oriented styles. On the other hand, there is no significant difference among management styles of male/female physical education teachers. Moreover, Associate's degree teacher’s use intervention-oriented and interaction styles and Master's Degree teachers tend to interaction and nonintervention-oriented styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical education teachers
  • classroom management
  • intervention-oriented style
  • interaction style
  • nonintervention oriented style
 
1. اسپالدینگ، چ. (1377). انگیزش در کلاس درس. ترجمة محمدرضا نائبیان و اسماعیل بیابانگرد، تهران: انتشارات مدرسه. صص55-75.
2. بخشایش، ع. (1392). سبک های مدیریت کلاس با ویژگی های شخصیتی معلمان مدرسه ابتدایی در یزد. رویکرد جدید در مجلة مدیریت آموزشی. سال چهارم. (2) . صص 85-98.
3. بهاری، م. (1379). مدیریت کلاسداری. مجلة مدیریت تربیتی. شمارة دوم. ص 115.
4. پویان فرد، ع. ( 1368). روش تدریس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی. انتشارات کل تربیت بدنی و وزارت آموزش و پرورش. ص 68.
5. پویان فرد، ع. معینی، ح. (1372). راهنمای آموزش تربیت بدنی در مدارس متوسطة تهران. انتشارات سروش. ص 75.
6. دویک، ل. (1358). کاربرد روانشناسی در تدریس. ترجمة محمد پارسا، دانشگاه تربیت معلم تهران.
7. رمضانی نژاد، ر، همتی نژاد، م و مالکی، غ. (1382). بررسی مشکلات مدیریت کلاسهای تربیت بدنی از دیدگاه معلمان. فصلنامة المپیک سال یازدهم. صص75-82.
8. شنبدی، م. (1376). بررسی عوامل موثر در مدیریت اثر بخشی کلاس درس بر اساس نظرات دبیران. پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی اصفهان. ص96.
9. فخرالدین­نژاد، ن. (1380). بررسی عوامل موثر بر اثربخشی مدیریت کلاس درس از دیدگاه معلمان مدرسه. دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز. ص 125.
10. فرخ نژاد، ن. (1380). بررسی عوامل مؤثر در مدیریت اثر بخشی کلاس درس از دیدگاه دبیران مقطع متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تحصیلات تکمیلی شیراز.
11. کارگرفرد، م و نادریان، م، (1381). تربیت بدنی در مدارس. انتشارات دانشگاه پیام نور. ص 148.
12. نبوی، م و ذکایی، م. (1371). روش تدریس تربیت بدنی در مدارس. تهران. انتشارات سمت. ص147.
 
13. Baily, gahan. Richardr,A. (2000). Management classroom piscioline preservice teachers perceptions of their Abilities and those of inservice thachers. Louisiava. p 86.
14. Decarlo, M. (2004). Classroom management at crenshow high school. California. www.umi.com.
15. Deevk, Lunder. (1358). Application of Psychology in Teaching. Translation: Parsa, Mohammad. Tarbeat Moallem University Tehran. P 41
16. Djigic, G. Stojiljkovic, S. (2011). Classroom management styles, classroom climate and school achievement. Proscenia - Social and Behavioral Sciences. 29. pp 819 – 828.
17.Germin, yousset. (2002). An Investigation into theInfluences of teachers classroom managementBelifs and practices on Classroom Procedures. p 78.
18. Martin, n, k. (1997). Belife regarging classroom managementstyle. joumal of resrarch in Rural Education. pp 123-137.
19. Martin, n. Baldwin, B. (1998).construct validation of the Attitude&be lifs on classroom management controlin ventory. Jaurnal of classroom interaction. Teach University&university of southern Mississippi. p156.
20. Martin, n. Yine, A. Baldwin, B. (1998). Perspectives regarding classroom management styles .ERIGIdentifier. Preparation vs. Experience. Research in the school, p114.
21. Martin, Nancy K .(2003). The Student- Centered Classroom Environment. Middle School Journal. 28. (4).pp 3-9.
22. Martin. N. K, yine .(2003) . Attitudes&Beliefs regarding classroom management style, The Impact of Teacher, p142.
23. Reupert, A. Woodcock, S. (2010).. Success and near misses: Pre-service teachers’ use, confidence and success in various classroom management strategies. Teaching and Teacher Education. (26). pp 261-268.
24. Spalding. Cherchil. (1377). Motivation in the Classroom. Translation: Naebian, Mohammad reza. Biabangard, Esmaeel. Tehran: Madrese Publication. P 55-71.   
25. Sunwoo, shin. (2007). Educational and urban socity. 39: p86.
26. Wolfgang, C, H. (2004). Solving discipline and classroom Management problems. p 89.
27. Zacherman, june, T. (2000).Student Science Teacher Account of a well-remembered event about classroom management. ERIC Identified. Pp 283-325.