نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپولیپوپروتئین‌A پاسخ حاد آپولیپوپروتئین‌های A، B و پروفایل‌های لیپیدی خون به یک وهله فعالیت هوازی شدید در دختران غیرورزشکار [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 24-31]
 • آپولیپوپروتئینB پاسخ حاد آپولیپوپروتئین‌های A، B و پروفایل‌های لیپیدی خون به یک وهله فعالیت هوازی شدید در دختران غیرورزشکار [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 24-31]
 • آزمون شیرین‌کاری ارتباط بین عملکرد مهارتی و آمادگی روانی با کارآمدی جمعی در بازیکنان فوتبال [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 11-27]
 • آزمون هدف‌گیری ارتباط بین عملکرد مهارتی و آمادگی روانی با کارآمدی جمعی در بازیکنان فوتبال [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 11-27]
 • آمادگی روانی ارتباط بین عملکرد مهارتی و آمادگی روانی با کارآمدی جمعی در بازیکنان فوتبال [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 11-27]
 • آمادگی روانی ارتباط سبک رهبری مربیان با آمادگی روانی و اضطراب صفتی و حالتی بازیکنان هندبالیست استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 40-53]

ا

 • استان آذربایجان غربی پیش‌بینی ظرفیت کارآفرینانه از طریق مؤلفه های جو نوآوری در هیأت های ورزشی استان آذربایجان‌غربی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 69-78]
 • استحکام روانی تأثیر سطوح استحکام روانی بر اضطراب حالتی تحت فشار روانی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 79-87]
 • استقامت عضلانی بررسی اثر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی دوندگان زبده نیمه‌استقامت [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 32-43]
 • اسیدلاکتیک تاثیر مکمل نوروبیون بر تغییرات اسیدلاکتیک، کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و پروتئین واکنشگر C مردان بوکسور آماتور به دنبال اجرای تمرین وامانده‌ساز [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 11-23]
 • اضطراب مقایسه سلامت روانی زنان شرکت کننده در ورزش همگانی و زنان غیرفعال [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 112-119]
 • اضطراب حالتی ارتباط سبک رهبری مربیان با آمادگی روانی و اضطراب صفتی و حالتی بازیکنان هندبالیست استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 40-53]
 • اضطراب حالتی تأثیر سطوح استحکام روانی بر اضطراب حالتی تحت فشار روانی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 79-87]
 • اضطراب صفتی ارتباط سبک رهبری مربیان با آمادگی روانی و اضطراب صفتی و حالتی بازیکنان هندبالیست استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 40-53]
 • افسردگی مقایسه سلامت روانی زنان شرکت کننده در ورزش همگانی و زنان غیرفعال [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 112-119]
 • امنتین مقایسه تأثیر 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین و فشارخون در زنان مسن مبتلا به پر‌فشار‌خونی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 66-75]
 • اندام تحتانی تأثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری ورزشکاران دختر تکواندوکار و شمشیرباز [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 44-53]
 • ایزوتونیک تأثیر هشت هفته تمرین درونگرای ایزوتونیک در مقایسه با تمرین ایزوکینتیک بر حداکثر گشتاور ایزومتریک ارادی عضلات اکستنسور مفصل زانو در پای برتر و غیر برتر مردان فعال [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 54-65]
 • ایزوکینتیک تأثیر هشت هفته تمرین درونگرای ایزوتونیک در مقایسه با تمرین ایزوکینتیک بر حداکثر گشتاور ایزومتریک ارادی عضلات اکستنسور مفصل زانو در پای برتر و غیر برتر مردان فعال [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 54-65]

ب

 • بدن سازان مقایسة ارتباط ریسک پذیری با پرخاشگری در مردان و زنان بدن ساز [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 100-111]
 • بوکسور آماتور تاثیر مکمل نوروبیون بر تغییرات اسیدلاکتیک، کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و پروتئین واکنشگر C مردان بوکسور آماتور به دنبال اجرای تمرین وامانده‌ساز [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 11-23]
 • بی‌تمرینی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی‌تمرینی برICAM-1 و VCAM-1 زنان میانسال [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 89-100]

پ

 • پرخاشگری مقایسة ارتباط ریسک پذیری با پرخاشگری در مردان و زنان بدن ساز [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 100-111]
 • پرفشارخونی مقایسه تأثیر 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین و فشارخون در زنان مسن مبتلا به پر‌فشار‌خونی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 66-75]

ت

 • تست کوپر پاسخ حاد آپولیپوپروتئین‌های A، B و پروفایل‌های لیپیدی خون به یک وهله فعالیت هوازی شدید در دختران غیرورزشکار [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 24-31]
 • تستوسترون مقایسۀ تأثیر تعدیل تمرین دو مرحله‌ای با تعدیل تمرین تدریجی لاکتات، تستوسترون و کورتیزول سرمی مردان ورزشکار [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 76-88]
 • تصویرسازی ذهنی مطالعه فراتحلیلی تصویرسازی ذهنی مهارت‌های حرکتی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 88-99]
 • تعدیل تمرین مقایسۀ تأثیر تعدیل تمرین دو مرحله‌ای با تعدیل تمرین تدریجی لاکتات، تستوسترون و کورتیزول سرمی مردان ورزشکار [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 76-88]
 • تفاوت های جنسی مقایسة ارتباط ریسک پذیری با پرخاشگری در مردان و زنان بدن ساز [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 100-111]
 • تکواندوکار تأثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری ورزشکاران دختر تکواندوکار و شمشیرباز [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 44-53]
 • تمرینات پلایومتریک تأثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری ورزشکاران دختر تکواندوکار و شمشیرباز [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 44-53]
 • تمرین درون‌گرا تأثیر هشت هفته تمرین درونگرای ایزوتونیک در مقایسه با تمرین ایزوکینتیک بر حداکثر گشتاور ایزومتریک ارادی عضلات اکستنسور مفصل زانو در پای برتر و غیر برتر مردان فعال [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 54-65]
 • تمرین مقاومتی مقایسه تأثیر 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین و فشارخون در زنان مسن مبتلا به پر‌فشار‌خونی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 66-75]
 • تمرین هوازی مقایسه تأثیر 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین و فشارخون در زنان مسن مبتلا به پر‌فشار‌خونی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 66-75]
 • تمرین هوازی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی‌تمرینی برICAM-1 و VCAM-1 زنان میانسال [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 89-100]
 • تمرین وامانده ساز تاثیر مکمل نوروبیون بر تغییرات اسیدلاکتیک، کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و پروتئین واکنشگر C مردان بوکسور آماتور به دنبال اجرای تمرین وامانده‌ساز [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 11-23]
 • توان بی‌هوازی تأثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری ورزشکاران دختر تکواندوکار و شمشیرباز [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 44-53]

ج

 • جنسیت مطالعه فراتحلیلی تصویرسازی ذهنی مهارت‌های حرکتی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 88-99]
 • جو نوآوری پیش‌بینی ظرفیت کارآفرینانه از طریق مؤلفه های جو نوآوری در هیأت های ورزشی استان آذربایجان‌غربی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 69-78]

د

 • دختران غیرورزشکار پاسخ حاد آپولیپوپروتئین‌های A، B و پروفایل‌های لیپیدی خون به یک وهله فعالیت هوازی شدید در دختران غیرورزشکار [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 24-31]
 • دونده بررسی اثر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی دوندگان زبده نیمه‌استقامت [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 32-43]

ر

 • رواسازی اعتباریابی و رواسازی پرسش نامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و روش های کنترل آن در سازمان‌های ورزشی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 54-68]
 • ریسک پذیری مقایسة ارتباط ریسک پذیری با پرخاشگری در مردان و زنان بدن ساز [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 100-111]

ز

 • زنان فعال و غیرفعال مقایسه سلامت روانی زنان شرکت کننده در ورزش همگانی و زنان غیرفعال [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 112-119]

س

 • سازمان‌های ورزشی اعتباریابی و رواسازی پرسش نامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و روش های کنترل آن در سازمان‌های ورزشی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 54-68]
 • سبک رهبری ارتباط سبک رهبری مربیان با آمادگی روانی و اضطراب صفتی و حالتی بازیکنان هندبالیست استان کرمانشاه [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 40-53]
 • سلامت روانی مقایسه سلامت روانی زنان شرکت کننده در ورزش همگانی و زنان غیرفعال [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 112-119]
 • سن مطالعه فراتحلیلی تصویرسازی ذهنی مهارت‌های حرکتی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 88-99]

ش

 • شمشیرباز تأثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری ورزشکاران دختر تکواندوکار و شمشیرباز [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 44-53]

ظ

 • ظرفیت کارآفرینانه پیش‌بینی ظرفیت کارآفرینانه از طریق مؤلفه های جو نوآوری در هیأت های ورزشی استان آذربایجان‌غربی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 69-78]

ع

 • عملکرد مهارتی ارتباط بین عملکرد مهارتی و آمادگی روانی با کارآمدی جمعی در بازیکنان فوتبال [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 11-27]

ف

 • فراتحلیل مطالعه فراتحلیلی تصویرسازی ذهنی مهارت‌های حرکتی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 88-99]
 • فساد اداری اعتباریابی و رواسازی پرسش نامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و روش های کنترل آن در سازمان‌های ورزشی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 54-68]
 • فشار روانی تأثیر سطوح استحکام روانی بر اضطراب حالتی تحت فشار روانی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 79-87]

ق

 • قدرت بررسی اثر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی دوندگان زبده نیمه‌استقامت [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 32-43]

ک

 • کارآمدی جمعی ارتباط بین عملکرد مهارتی و آمادگی روانی با کارآمدی جمعی در بازیکنان فوتبال [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 11-27]
 • کارکرد اجتماعی مقایسه سلامت روانی زنان شرکت کننده در ورزش همگانی و زنان غیرفعال [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 112-119]
 • کافئین بررسی اثر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی دوندگان زبده نیمه‌استقامت [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 32-43]
 • کراتین کیناز تاثیر مکمل نوروبیون بر تغییرات اسیدلاکتیک، کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و پروتئین واکنشگر C مردان بوکسور آماتور به دنبال اجرای تمرین وامانده‌ساز [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 11-23]
 • کنترل اعتباریابی و رواسازی پرسش نامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و روش های کنترل آن در سازمان‌های ورزشی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 54-68]
 • کودکان ارتباط بین نمره آپگار دقیقه پنجم پس از تولد و تبحر حرکتی کودکان 6 ساله [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 28-39]
 • کورتیزول مقایسۀ تأثیر تعدیل تمرین دو مرحله‌ای با تعدیل تمرین تدریجی لاکتات، تستوسترون و کورتیزول سرمی مردان ورزشکار [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 76-88]

گ

 • گشتاور ایزومتریک تأثیر هشت هفته تمرین درونگرای ایزوتونیک در مقایسه با تمرین ایزوکینتیک بر حداکثر گشتاور ایزومتریک ارادی عضلات اکستنسور مفصل زانو در پای برتر و غیر برتر مردان فعال [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 54-65]

ل

 • لاکتات مقایسۀ تأثیر تعدیل تمرین دو مرحله‌ای با تعدیل تمرین تدریجی لاکتات، تستوسترون و کورتیزول سرمی مردان ورزشکار [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 76-88]

م

 • مردان شناگر مقایسۀ تأثیر تعدیل تمرین دو مرحله‌ای با تعدیل تمرین تدریجی لاکتات، تستوسترون و کورتیزول سرمی مردان ورزشکار [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 76-88]
 • مکمل ویتامین ترکیبی تاثیر مکمل نوروبیون بر تغییرات اسیدلاکتیک، کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و پروتئین واکنشگر C مردان بوکسور آماتور به دنبال اجرای تمرین وامانده‌ساز [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 11-23]
 • مهارت حرکتی مطالعه فراتحلیلی تصویرسازی ذهنی مهارت‌های حرکتی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 88-99]
 • مهارت‌های حرکتی ارتباط بین نمره آپگار دقیقه پنجم پس از تولد و تبحر حرکتی کودکان 6 ساله [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 28-39]
 • مولکول‌های چسبان بین‌سلولی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی‌تمرینی برICAM-1 و VCAM-1 زنان میانسال [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 89-100]
 • مولکول‌های چسبان بین‌عروقی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی‌تمرینی برICAM-1 و VCAM-1 زنان میانسال [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 89-100]

ن

 • نمره آپگار ارتباط بین نمره آپگار دقیقه پنجم پس از تولد و تبحر حرکتی کودکان 6 ساله [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 28-39]
 • نیمرخ چربی پاسخ حاد آپولیپوپروتئین‌های A، B و پروفایل‌های لیپیدی خون به یک وهله فعالیت هوازی شدید در دختران غیرورزشکار [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 24-31]

ه

 • هیأت‌های ورزشی پیش‌بینی ظرفیت کارآفرینانه از طریق مؤلفه های جو نوآوری در هیأت های ورزشی استان آذربایجان‌غربی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 69-78]