سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

به استحضار می رساند که با توجه به الکترونیکی شدن این مجله از شماره دوم سال 94، دیگر نسخه چاپی این مجله منتشر نمی شود و مقالات آن فقط به صورت التکرونیک و برخط انتشار می یابند.

 بااینحال، نسخه های چاپی مربوط به قبل از شماره دوم سال 1394، کماکان قابل سفارش دهی هستند.