دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، فروردین 1403 

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

تاثیر تمرین استقامتی بر پروتئین های آلفا اکتینین 2 و 3 عضله اسکلتی رت‌های نر ویستار

صفحه 1-10

10.22049/jahssp.2022.27802.1467

سارا آذرخش؛ اصغر توفیقی؛ فیروز قادری پاکدل


مقاله مروری Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

تاثیر مکمل HMB بر شاخص‌های آسیب عضلانی و ترکیب بدنی پس از فعالیت‌های ورزشی: مطالعه فراتحلیل

صفحه 53-66

10.22049/jahssp.2023.28612.1553

محمد رحمان رحیمی؛ حسن فرجی؛ لیلا رحیمی


مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

تاثیر تمرین هوازی و کاندیشن مدیای سلول‌های سرتولی بر هیستوپاتولوژی و میزان تستوسترون در آسیب بیضه‌ی ناشی از مصرف کافِئین در موش‌های صحرایی نر بالغ.

صفحه 304-315

10.22049/jahssp.2024.29208.1607

داود رحیمی؛ جبار بشیری؛ میرعلیرضا نورآذر؛ رقیه پوزش جدیدی؛ داریوش مهاجری