دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، مهر 1401 

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

تاثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن پروتئین شوک گرمایی 70 و کاسپاز 3 کاردیومیوسیت‌های موش‌های نر مدل سکته قلبی.

صفحه 1-11

10.22049/jahssp.2021.27521.1407

جبرییل پوزش جدیدی؛ فرناز سیفی؛ لطفعلی بلبلی؛ آمنه پوررحیم


مقاله مروری Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر مارکرهای التهابی در بیماران دیابتی نوع2 : مرور نظام مند با فراتحلیل

صفحه 123-137

10.22049/jahssp.2022.27922.1487

سعید رضا نوری مفرد؛ هادی گل پسندی؛ محمد حسین سخائی؛ موسی خلفی


مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

اثرات تمرین هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح آدیپونکتین و CTRP9 در بیماران مبتلا به دیابت میلیتوس نوع دو

صفحه 173-187

10.22049/jahssp.2021.27336.1374

رضا صادقی؛ سعید کشاورز؛ مهدی کارگرفرد؛ جمشید بنایی