دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، مهر 1400، صفحه 1-126 

مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

تاثیر یک هفته اقامت در ارتفاع بالا بر شاخص های ریوی مردان کوهنورد غیر حرفه ای

صفحه 1-9

10.22049/jahssp.2021.14295

معرفت سیاه کوهیان؛ علی آذرنیا؛ لطفعلی بلبلی؛ آمنه پوررحیم قورقچی؛ انسیه یزدخواستی