دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-119 

مقاله مروری Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر تروپونین‌های قلبی: یک مرور سیستماتیک

صفحه 12-20

10.22049/jahssp.2021.27158.1346

مهران قهرمانی؛ پیمان کیخسرو دولتیاری؛ محمد روزبهانی


مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC 4.0) license I Open Access I

تاثیر تمرین با شدت های مختلف بر شاخص منتخب آپوپتوزی در بافت کبد رت های نر نژاد ویستار

صفحه 21-27

10.22049/jahssp.2021.27120.1344

سودابه قنبری؛ علی اصغر رواسی؛ محمد شریعت زاده جنیدی