دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، مهر 1396 
تاثیر مصرف کوتاه مدت قهوه سبز بر میزان چربی سوزی حین فعالیت ورزشی در زنان چاق

صفحه 18-23

10.22049/jassp.2019.26542.1213

مهشادالسادات شریفی؛ هادی روحانی؛ محمد شریعت زاده جنیدی؛ سپیده وکیل محلاتی