دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-120 

مقاله پژوهشی Released under CC BY 4.0 license I Open Access I

ارتباط بین عملکرد مهارتی و آمادگی روانی با کارآمدی جمعی در بازیکنان فوتبال

صفحه 11-27

محسن کاوسی؛ علیرضا بهرامی؛ داریوش خواجوی