دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393 
6. تبیین مؤلفه‌های هوش سازمانی(OI) در ادارات ورزش و جوانان شمال‌غرب ایران

صفحه 39-33

یعقوب بدری آذرین؛ محمدرسول خدادادی؛ معصومه اعلمی کشکی