بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل‌یاری آلژینات سدیم بر سطح PYY و نیمرخ لیپیدی در مردان مبتلا به سندرم متابولیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی و تغذیه ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل‌یاری آلژینات سدیم بر سطح PYY و نیمرخ لیپیدی در مردان مبتلا به سندرم متابولیک بود. در تحقیق حاضر که یک پژوهش نیمه‌تجربی بود، 24 مرد جوان مبتلا به سندرم متابولیک به صورت تصادفی در 3 گروه، تمرین تناوبی شدید با مکمل (8n=)، تمرین تناوبی شدید با دارونما (8n=) و کنترل(8n=) قرار گرفتند. برنامه تمرینی، با شدت 85 تا 95 ضربان قلب ذخیره، در هر هفته سه جلسه و به مدت 8 هفته شرکت کردند. وضعیت اشتها و نمونه‌های خونی در دو مرحله جمع‌آوری شد. یافته ها نشان می‌دهد که تمرین تناوبی شدید با مکمل یاری آلژینات سدیم و یا دارونما باعث افزایش هورمون PYY و کاهش کل نمره z سندرم متابولیک در مردان جوان می‌شود. در حالی که PYY در گروه کنترل تغییر معناداری نداشت. نتیجه‌گیری: هشت هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل‌یاری آلژینات سدیم بیشتر از تمرین تناوبی شدید با دارونما باعث افزایش سرکوب اشتها و کاهش کل نمره z سندرم متابولیک می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks high intensity interval training with alginate sodium and lipid profile on PYY levels in men with metabolic syndrome.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Azizi 1
  • Alireza Ebrahimi 2
  • Worya Tahmasebi 1
  • Rastegar Hoseini 1
1 Assistant Professor in Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Razi University, Iran.
2 MSc in Exercise Physiology, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Razi University, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of HIIT on PYY levels in men with metabolic syndrome. In the present study, which was a semi-experimental study, 24 young men with metabolic syndrome participated voluntarily. They were randomly assigned into 3 groups HIIT with supplementation (n=8), HIIT with placebo (n = 8), control (n = 8). Training program, an intensity of 85 to 95 heart rate, per week three sessions and for a period of 8 weeks. Appetite and blood samples were collected in two stages. The findings indicate that HIIT with supplementation with sodium alginate or placebo increases PYY and decreases the metabolic syndrome z score in young men. Conclusion: Eight weeks of HIIT with sodium alginate supplementation have been shown to increase the suppression of appetite and decrease the total score of z in the metabolic syndrome, rather than the HIIT with placebo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Intensity interval training
  • sodium alginate
  • metabolic syndrome
  • understand appetite