تأثیر دو روش تعدیل تمرین بر برخی ویژگی‏های جسمانی هاکی بازان نخبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران. ایران

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

چکیده

تمرینات سنگین و طولانی‌مدت، اختلالات جسمانی، همراه با کاهش عملکرد ورزشی را به دنبال دارد. کاهش ‏بار تمرینات در دوره تعدیل ‏تمرین ممکن است از افت عملکرد ورزشکاران و عوارض بیش‏تمرینی جلوگیری کند. هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر دو نوع کاهش تمرین بر برخی از ویژگی‏های جسمانی هاکی بازان نخبه است. جامعه آماری این پژوهش را 18 نفر از هاکی بازان نخبه داخل سالن (میانگین سنی30/2 ± 77/22 سال، وزن 23/3 ± 71 کیلوگرم و قد 5/5 ± 176 سانتی‌متر) استان‏ مرکزی تشکیل دادند که خود را برای مسابقات لیگ برتر کشور آماده و دارای برنامه تمرینی منظمی (3 جلسه در هفته) به مدت 6 ماه بودند. آزمودنی‏ها بعد از انجام پیش‏آزمون‏ (شامل توان‏ هوازی، توان بی‏هوازی، قدرت، انعطاف‏پذیری و چابکی) در دو گروه همگن قرار گرفتند. گروه اول و دوم به ترتیب برنامه اصلی تمرین خود را به مدت 10 روز با کاهش حجم تمرین 50% و شدت تمرین50% اجرا و بعد از 10 روز تعدیل تمرین پس‏آزمون از آن‌ها گرفته شد. جهت تجزیه‌وتحلیل استنباطی داده‏ها از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از مقایسه گروه‏ها نشان داد که کاهش‏ حجم و کاهش شدت ‏تمرین در تغییر قدرت ‏عضلانی، چابکی و انعطاف‏پذیری باهم تفاوت ‏معناداری داشتند، اگرچه در توان ‏هوازی و توان‏ بی‏هوازی هیچ تفاوت ‏معناداری مشاهده نگردید. با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می‏شود که کاهش تمرین می‏تواند بعد از یک دوره تمرینات آماده‏سازی شدید و وامانده ساز برای ورزشکاران هاکی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of two methods of tapering on some physical characteristics of elite hockey players

نویسندگان [English]

  • Ali Bakhtiyari 1
  • Khosrow Ebrahim 2
  • Sajjad Ahmadizad 3
1 PhD Student in Exercise Physiology, Faculty of Sports and Exercise Sciences, University of Tehran. Tehran. Iran
2 Professor in Department of Sport Physiology, Faculty of Sports and Exercise Sciences, University of Tehran. Tehran. Iran.
3 Associate Professor in Department of Sport Physiology, Faculty of Sports and Exercise Sciences, University of Tehran. Tehran. Iran.
چکیده [English]

Heavy and prolonged training, leads to Physical disturbance and decline athletic performance. Decreasing training load during tapering may prevent decrements in athletic performance and the side effects of overtraining syndrome. The purpose of the present study was to determine the effects of two type of tapering on some physiological characteristics of elite hockey players.The population of this study consisted of eighteen indoor elite hockey players from the Premier League in central province (mean ±SD, age 22.77±2.30 y r, height 176.7±5.50 cm, body mass.71.95±3.23 kg) with a regular exercise program in a six-month period (3 session per week). After the period of preparation training, some physiological parameters including aerobic power, anaerobic power, strength and flexibility were determined and the subjects were divided into two groups based on these physiological measurements. Subjects in two groups either had loads of reduction in the volume of training by 50% or 50% in the intensity of training. After 10 days of reduction training, a pre-test was conducted. Data were analyzed using independent t-test.Results showed that both tapering programs had significant increases in strength, flexibility, agility and that these changes were significantly (P<0.05) different between two groups. Although aerobic power and anaerobic power reduced in both groups, there were no significant differences between two groups. This research suggested that tapering after an intensive exercise period and before competition can be useful for hockey players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muscle strength
  • Agility
  • reduce training
  • indoor hockey