تأثیر تمرینات قدرتی هرمی و هرمی واژگون بر تغییرات الکتروکاردیوگرام قلبی مردان فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گروه علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز. ایران

2 دانشجوی دکتری قلب و عروق و تنفس، گروه علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل. ایران

چکیده

هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام قلبی در مردان فعال، ناشی از تمرینات قدرتی هرمی و هرمی واژگون است. بدین منظور، 30 نفر از مردان فعال با نمونه­گیری در دسترس انتخاب، به‌صورت همگن (بر اساس یک تکرار بیشینه) در گروه­های کنترل، تمرین قدرتی هرمی و هرمی واژگون قرار گرفتند. گروه­های تمرین به مدت 12 هفته، به تمرین قدرتی مربوط پرداختند. قبل و بعد از تمرین رکورد یک تکرار بیشینه در حرکات پرس سینه، پرس پا و اسکات پا، شاخص­های الکتروکاردیوگرامی، فشارخون سیستولی و دیاستولی اندازه­گیری شد. از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری، تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده گردید. نتایج نشان داد دو نوع تمرین قدرتی هرمی و هرمی واژگون باعث افزایش قدرت عضلانی، افزایش معنا­دار در واحد موج T و بهبود فاصله QT می­شوند (05/0≥P).بین نوع تمرین در افزایش قدرت تفاوت معنا­داری مشاهده نشد (05/0≥P). همچنین ضربان قلب استراحتی، فشارخون سیستولی و دیاستولی نیز کاهش معنا­داری وجود نداشت. به­صورت کلی، تمرین قدرتی هرمی و هرمی واژگون باعث بهبود عملکرد فیزیولوژیکی عضلانی و قلبی می­شود. ولی بین نوع تمرین قدرتی تفاوت ‌چندانی در بهبودی متغیرهای پژوهش وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training on Electrocardiogram variables In active males

نویسندگان [English]

  • Somayeh Azarian 1
  • Asgar Iran pour 2
1 MS.c Student in Sports Physiology, Department of Sport sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz. Iran.
2 PhD student in Cardiovascular and respiratory, Department of Sport Science, University of Mohaghegh Ardabili. Ardabil. Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training on Electrocardiogram variables(Q-T space and T wave) In active male. Thirty active males recruited in this study randomly, and allocation in groups (control, Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training). Pyramid and reverse pyramid groups performed resistance training for 12 weeks/3 times in week. One-repetition maximum in chest press, leg press and leg squat, ECG variables,systolic and diastolic blood pressure measured before and after Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training. Klmogrov – Smirnov, One way ANOVA with repeated measures, bonferroni post Hoc test used for analyze.Twave and chest press, leg press and leg squat in experimental groups demonstrated a significantly increase in strength, without any different between experimental groups(p≤0.05). Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training illustrated Significant improves in QT space(p≤0.05) and no Significant decline in SBP and DBP and RHR(p≥0.05). This Results demonstrate that not haven’t any different between Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training in improves muscle and hearts physiological function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pyramidal and Reverse-Pyramidal Resistance Training
  • T wave
  • Q-T space