مقایسه تأثیر 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین و فشارخون در زنان مسن مبتلا به پر‌فشار‌خونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بافت چربی هورمون­های از جمله کمرین و امنتین ترشح می­کند. امنتین آدیپوکینی دارای 313 اسیدآمینه است که بیشتر از بافت چربی احشایی ترشح می­شود و به دو صورت امنتین- 1 و امنتین-2 وجود دارد. با این حال امنتین1، عمده­ترین فرم آن در گردش خون انسان می­‌باشد. هدف تحقیق حاضر، مقایسه تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی بر سطح سرمی امنتین-1 و فشارخون در زنان مسن مبتلا به پرفشار خونی بود. در مطالعه حاضر 45 زن مسن مبتلا به پرفشارخونی انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه کنترل (15 نفر، میانگین سنی 8/9±2/56، فشارخون سیستولی 87/0±131 و فشارخون دیاستولی 56/0±90/78) و مابقی در دو گروه آزمایش (30 نفر، میانگین سنی 08/6±10/55، فشارخون سیستولی 36/1±8/132و فشارخون دیاستولی 78/0±60/77) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل تمرینات هوازی و مقاومتی از نوع فزاینده بود که سه جلسه در هفته و به مدت 12 هفته اجرا گردید. نمونه­های خونی و اندازه گیری فشارخون آزمودنی­ها، قبل از تمرینات و 24 ساعت پس از آخرین جلسه جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین همگنی گروه‌ها در پیش آزمون، تحلیل واریانس یک­طرفه صورت گرفت که با توجه به عدم تفاوت معنادار بین گروه­ها در پیش آزمون، تنها پس آزمون­ها مقایسه شده‌اند و از آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری 05/0 p≤انجام شد.
پس از 12 هفته فعالیت ورزشی تفاوت معناداری در سطوح امنتین و فشارخون دیاستولی گروه‌های تمرین (هوازی و مقاومتی) و همچنین تغییرات معناداری در میزان فشارخون سیستولی در گروه مقاومتی رخ نداده است. اما تغییرات معناداری در میزان فشارخون سیستولی (02/0=P) در گروه هوازی رخ داده است.
برنامه تمرینی 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی نتوانسته است باعث افزایش هورمون امنتین و کاهش معناداری فشارخون دیاستولی شود اما 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی توانسته است باعث کاهش فشارخون سیستولی در آزمودنی­ها شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of the Comparison 12 weeks aerobic and Resistance exercise on levels of Omentin-1 plasma and Blood pressure in hypertensive elderly women

نویسندگان [English]

  • maryam mokhtari
  • farhad daryanoush
  • maryam koushki jahroumi
چکیده [English]

Fat tissue is secretion hormones such as chemerin and Omentin. Adipokine of the Omentin that is Contains 313 amino acids thatsecreted most of visceral adipose tissue and there is two wayomentin- 1 and  omentin-2. However omentin 1, is the most common form of human blood circulation.The aim of present study was to investigateEffect of  the Comparison 12 weeks aerobic andResistance exercise on levels of Omentin-1  plasma and Blood pressure in hypertensive elderly women. In this study, 45 hypertensive elderly women were chosen and Selectively divided in to three groups, control (n=15; Age: 56.2 ±9.8; Systolic blood pressure 131 ±0.87; Diastolic blood pressure 78.9±0.56) and the rest were divided into two groups experiment (n=30; Age: 55.10 ± 6.08; Systolic blood pressure 132.8 ± 1.36; Diastolic blood pressure 77.6 ± 0.78). The training program included aerobic, Resistance exercises which were conducted increasingly, 3 times a week for 12 weeks. Blood samples and measure the blood pressure of participants were taken before starting the exercise training and also24 hours after the last training session. Data were evaluated using analysis of variance and Tukey test at a significance level p≤0.05 was done. Found  then 12 weeks of exercise it does not occurs significant differences in the levels of omentinand diastolic blood pressure in Group training and alsosignificant differencesin systolic blood pressurein the group resistance. But itdoes occurs significant changes in systolic blood pressure in thegroup aerobic. 12-week aerobic exercise, Resistance, have not been able to arrange causes increase omentin and decrease in and diastolic blood pressure But 12 weeks of aerobic exercise  has been able reduced systolic blood pressure in  the subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aerobic training
  • Hypertensive
  • Omentin
  • resistance training