پاسخ حاد آپولیپوپروتئین‌های A، B و پروفایل‌های لیپیدی خون به یک وهله فعالیت هوازی شدید در دختران غیرورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

آپولیپوپروتئین‌های A و B  نقش مهمی در انتقال کلسترول و بروز بیماری‌های قلبی عروقی بویژه آترواسکلروزیس دارند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر یک وهله تمرین هوازی شدید بر مقادیر پلاسمایی آپولیپوپروتئین های A، B و فاکتورهای لیپیدی خون در دختران غیرورزشکار بود. در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 20 آزمودنی دختر بصورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی به گروه های تمرین (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. فعالیت یک وهله‌ای هوازی در این مطالعه آزمون استقامت هوازی کوپر بود. نمونه‌های خونی در حالت ناشتا برای گروه تمرین در مرحله قبل و بعد تمرین و برای گروه کنترل فقط در قبل تمرین گرفته شد. داده‌ها با آزمون آماری تی تست تحلیل شد. نتایج نشان داد مقادیر Apo-A، HDL و TG در اثر تمرین افزایش معنادار داشته‌اند. کاهش متغیرهای Apo-B، LDL و TC معنادار نبود (05/0(P>.  با توجه به نتایج می توان بیان کرد حتی تمرین یک جلسه‌ای هوازی شدید می تواند اثرات مثبتی روی برخی ریسک فاکتورهای مهم قلبی عروقی از جمله Apo-A و HDL داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Acute Plasma A and B Apolipoproteins and Lipid Profiles Responses to a Single Bout severe aerobic exercise in non-athlete females

نویسنده [English]

  • BAHLOUL GHORBIANIYAN
چکیده [English]

A and B apolipoproteines plays an important role in transport of cholesterol and incidence of cardiovascular diseases, particularly atherosclerosis. The purpose of this study was to evaluate the impact of a severe bout of aerobic exercise on plasma levels of apolipoprotein A, B and blood lipid profiles in non-athlete females. In this semi-experimental study, 20 female volunteered and randomly assigned into training (n=10) and control (n=10) groups. The exercise protocol was 1.5 miles cooper aerobic endurance test. Fasting blood samples were taken before and after exercise to assess the variables (for control group only one step). Data were analyzed using t-test. The results revealed that after exercise, the amounts of Apo-A, HDL  and TG were significantly increased, but the declines of Apo-B, LDL and TC and were not significant (p>0.05). It can be concluded that even a single bout of aerobic exercise performed with high intensity lasting can lead to a positive effects on some cardiovascular risk factors such as HDL-C and Apo-A.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apolipoprotein A
  • Apolipoprotein B
  • lipid profiles
  • cooper aerobic endurance test
  • non-athlete females