کلیدواژه‌ها = اضافه وزن
تأثیر هشت هفته تمرینات CX WORX بر سطح سرمی آفامین و مقاومت به انسولین در زنان دارای اضافه وزن

دوره 9، شماره 2، مهر 1401، صفحه 72-80

10.22049/jahssp.2022.27755.1457

مریم گل زاد؛ پروانه نظرعلی؛ رستم علی زاده؛ نجمه رضایی نژاد