نویسنده = هادی روحانی
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر مصرف کوتاه مدت قهوه سبز بر میزان چربی سوزی حین فعالیت ورزشی در زنان چاق

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 18-23

مهشادالسادات شریفی؛ هادی روحانی؛ محمد شریعت زاده جنیدی؛ سپیده وکیل محلاتی


3. بررسی ارتباط بین وضعیت واقعی با برآورد ذهنی آمادگی جسمانی در مردان ۱۸ تا ۶۰ ساله

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-53

احسان صفری تربتی؛ حمید محبی؛ هادی روحانی؛ ابوذر جوربنیان